روسای منطقه یک کشور

روسای منطقه یک کشور بیمه پارسیان

مدیر منطقه یک کشور

رییس شعبه شرق

رییس شعبه شمال شرق

رییس شعبه غرب

رییس شعبه جاده مخصوص

رییس شعبه کرج

رییس شعبه قزوین

رییس شعبه ویژه میرداماد

رییس شعبه پونک

رییس شعبه بیهقی

قاسم قشقاوی مدیر منطقه یک کشور بیمه پارسیان

قاسم قشقاوی

Position: مدیر منطقه یک کشور
Phone: 8259
Email: Ghashghavi@parsianinsurance.com

حسین غلامرضائی رییس شعبه شرق بیمه پارسیان

حسین غلامرضائی

Position: رییس شعبه شرق
Phone: 02177122894
Email: ac210050@parsianinsurance.com

لیلا مطهری رییس شعبه شمال شرق بیمه پارسیان

لیلا مطهری

Position: رییس شعبه شمال شرق
Phone: 02126244830
Email: ac210150@parsianinsurance.com

مهدی پناهی رییس شعبه غرب بیمه پارسیان

مهدی پناهی

Position: رییس شعبه غرب
Phone: 02166930717
Email: ac210050@parsianinsurance.com

سینا هشترخانی رییس شعبه جاده مخصوص بیمه پارسیان

سینا هشترخانی

Position: رییس شعبه جاده مخصوص
Phone: 02636122241
Email: ac210130@parsianinsurance.com

بهرام بانان مختاری رییس شعبه کرج بیمه پارسیان

بهرام بانان مختاری

Position: رییس شعبه کرج
Phone: 0264604445
Email: ac310010@parsianinsurance.com

محمدرضا صالحی نژاد رییس شعبه قزوین بیمه پارسیان

محمدرضا صالحی نژاد

Position: رییس شعبه قزوین
Phone: 02833691200
Email: ac270010@parsianinsurance.com

بیمه پارسیان

عسل جواهردشتی

Position: رییس شعبه ویژه میرداماد
Phone: 8259
Email: Ac111130@parsianinsurance.com

بیمه پارسیان

صادق منصوری

Position: رییس شعبه پونک
Phone: 02144453504
Email: ac210110@parsianinsurance.com

بیمه پارسیان

کیومرث جعفری

Position: رییس شعبه بیهقی
Phone: 02126244830
Email: ac210120@parsianinsurance.com