بیمه مسئولیت شركت های حمل و نقل

بیمه مسئولیت حمل و نقل کالا بیمه پارسیان
عبارت است از جبران خسارت ناشي از مسئوليت مدني بيمه‌گزار در قبال ارسال كنندگان و يا صاحبان كالا به استناد بارنامه‌هاي صادره كه در اثر تحقق حوادث تحت پوشش قرارداد باشد و بيمه‌گزار به عنوان متصدي حمل, مسئول جبران آن‌ها شناخته شود.

بیمه مسئولیت شركت های حمل و نقل