بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان

این بیمه نامه بیمه خطرات معین بوده و برای سازه هائی مانند پل، راه، ساختمان، اسکله و سد که در حال بهره برداری می باشند و در برابر خطراتی نظیر سیل، زلزله، نشست زمین، تصادم، عملیات خرابکارانه و آتش سوزی آسیب پذیر می باشند، صادر می گردد، برخی از موارد بیمه ای مانند ساختمان در برابر آتش سوزی آسیب پذیرند که در این صورت خطر آتش سوزی نیز پوشش داده می شود ولی در مواردی مانند سد لزومی به افزودن خطر آتش سوزی نمی باشد، با توجه به سرمایه های زیاد و در معرض خطر سازه های تکمیل شده اخذ این بیمه نامه می تواند در هنگام وقوع حادثه خسارات و زیان وارده به سازه و در نهایت به کشور را جبران نماید.

بیمه سازه های تکمیل شده بیمه پارسیان