بیمه‌ حوادث گروهی بیمه پارسیان

این قرارداد به‌صورت گروهی ارائه میگردد. همانند بیمه‌نامه حوادث انفرادی، موضوع این بیمه‌نامه عبارت ‌است از پوشش فوت و نقص عضو كلی و جزیی دائم و هزینه‌های پزشكی ناشی از حادثه مشمول بیمه در 24 ساعت شبانه‌‌روز بدون محدودیت جغرافیایی.

بیمه‌ حوادث گروهی بیمه پارسیان

انواع بیمه‌نامه‌های حوادث گروهی عبارتند از:

  • بیمه حوادث گروهی برای كاركنان شركت ها، كارخانجات، موسسات و …
  • بیمه حوادث گروهی برای تورهای مسافرتی (داخلی-خارجی)
  • بیمه حوادث گروهی برای دانشجویان
  • سایر بیمه های حوادث كه با توجه به نیاز مشتریان محترم قابل طراحی است.