بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان

دریافت وام از بانك ها منوط به ارائه بیمه نامه آتش سوزی می باشد. شركت بیمه پارسیان جهت رفاه حال شما با ارائه بیمه مرهونات بانكی متعهد می شود دارایی مرهونه شما را در صورت وقوع خطرات تحت پوشش بیمه های آتش سوزی، بیمه نماید.

بیمه مرهونات بانكی بیمه پارسیان