بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان
کارکنان در حین انجام کار در معرض خطر یا خطرات بسیاری قرار دارند که بسیاری از آن‌ها اجتناب ناپذیر می‌باشند. در صورت وقوع حادثه ناشی از کار و فعالیت که منجر به هزینه پزشکی، صدمات جسمانی و یا فوت کارکنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و …) شود، در بسیاری از موارد کارفرما مقصر حادثه شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت، پرداخت دیه خواهد بود. بیمه‌گزار می‌تواند با خرید بیمه‌نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان این گونه هزینه‌ها را جبران نماید.

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان بیمه پارسیان

برخی از کارفرمایان، بر این باورند که با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای کارکنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد. این در حالی است که پوشش‌های این دو بیمه‌نامه کاملاً متفاوت است. به عنوان مثال چنانچه کارگری در حین کار دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفاً مستمری پرداخت نموده وتعهدی در قبال دیه فوت و یا صدمات جسمانی نخواهد داشت. در حالی که بیمه مسئولیت متعهد پرداخت غرامات یاد شده می‌باشد.

انواع این بیمه نامه عبارت اند از:

  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان واحدهای خدماتی، تولیدی و صنعتی
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه­های عمرانی
  • بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان پروژه های ساختمانی