راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث مالی خودرو بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث مالی خودرو بیمه پارسیان

خسارت مالی شخص ثالث بدون كروكی – خسارت های بدون گزارش مقامات انتظامی

1- مراجعه همزمان هر دو وسیله نقلیه طرف حادثه به شعب پرداخت خسارت (شعب پرداخت خسارت)

خسارت مالی شخص ثالث با كروكی سازشی

مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

شرایط پرداخت بیمه شخص ثالث:

 • تصادف منجر به خسارت مالی بوده و دارای جرح یا فوت اشخاص نباشد.
 • طرفین حادثه به نظر افسر تصادفات معترض نباشند و علت تامه حادثه را قبول داشته باشند.

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

 • اصل كروكی كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
 • اصل / تصویر بیمه نامه شخص ثالث خودروی زیاندیده
 • اصل/ تصویر گواهینامه رانندگی و کارت ملی زیاندیده و کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده

خسارت مالی شخص ثالث با گزارش افسر تصادفات به مراجع قضایی (عدم سازش)،نظریه کارشناس رسمی دادگستری و یا هیات های کارشناسی

شرایط پرداخت:

 • تعهدات بیمه نامه برای جبران خسارت کفایت ننماید
 • راننده مسبب حادثه فاقد گواهی نامه بوده و یا در زمان تصادف مدارک لازم را نداشته باشد
 • طرفین تصادف، در خصوص پذیرش تقصیر به توافق نرسیده اند
 • حادثه دارای مجروح و یا فوتی باشد
 • سایر موارد حسب موقعیت تصادف ایجاد شده

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده:

 • اصل یا مصدق تصویر كروكی كه ممهور به مهر افسر تصادفات و همچنین مهر منطقه یا پاسگاه پلیس راهنمایی رانندگی باشد
 • تصویرگزارش مقامات انتظامی و قضایی(صورتجلسه تفهیم و قبول تقصیر-اوراق بازجویی-صورتجلسه پاسگاه یا کلانتری)
 • تصویر بیمه نامه مقصر و اصل /تصویر بیمه نامه زیاندیده
 • تصویر گواهینامه راننده و كارت اتومبیل مقصر
 • اصل / تصویر گواهینامه رانندگی زیان‌دیده
 • اصل/ تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیان‌دیده
 • اصل/ تصویر کارت ملی زیاندیده
 • نظریه کارشناسان تصادفات و رسمی دادگستری.(کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)
 • نظریه یا رای نهایی مرجع قانونی یا قضایی.(کپی برابر با اصل مدارک توسط مرجع قانونی)

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث مالی خودرو بیمه پارسیان