مدیران بیمه های اشخاص و مسئولیت

مدیران بیمه های اشخاص و مسئولیت

سعید گیوه چی مطلق

مدیر بیمه‌های زندگی

مریم شریفی اصل

مدیر بیمه های اشخاص

علی گنجی

مدیر بیمه‌‌های مسئولیت

علیرضا حساس رودسری

مدیر خسارت بیمه های درمان

چارت سازمانی بیمه پارسیان