راهنمای خسارت بیمه حوادث انفرادی بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه انفرادی بیمه پارسیان

درصورت فوت بیمه شده:

 • 1-شناسنامه باطل شده بیمه شده متوفی (تصویر برابر اصل شده)
 • 2-گواهی فوت (ارایه شده از سوی پزشكی قانونی – مركز درمانی و یا پزشك تائید كننده فوت بیمه شده)
 • 3-گواهی وفات ( صادره توسط اداره ثبت و احوال)
 • 4-جواز دفن
 • 5- در صورت فوت ناشی از حادثه : گزارش حادثه توسط نیروی انتظامی و مدارک بیمارستانی منجر به فوت
 • 6- در صورت فوت ناشی از تصادف وسیله نقلیه : الف ) كروكی راهنمائی و رانندگی با قید مقصر) در صورت راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و كروكی تصادف و مدارک بیمارستانی منجر به فوت
 • 7- در صورت فوت در اثر بیماری : كپی برابر اصل كلیه مدارك بستری و بیمارستانی منجر به فوت روز حادثه و سوابق بستریهای قبلی
 • 8- در صورتیكه ذینفع بیمه نامه وراث قانونی بیمه شده باشند برگ انحصار وراثت نامحدود و فتوكپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه وراث.
  9- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

درصورت نقص عضو كلی و جزئی:

 • 1- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و … ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل برسد
 • 2- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین درصد نقص عضو
 • 3- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
 • 4- كپی شناسنامه بیمه شده
 • 5- كپی برابر اصل كلیه مدارك پزشكی روز حادثه (‌شرح عمل یا بستری – خلاصه پرونده – ریز نسخ داروئی )
 • 6- رادیوگرافی عضو (اعضای) آسیب دیده مربوط به زمان حادثه و پس از درمان
 • 7- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی

 

در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه

 • 1- گزارش حادثه گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری، پزشك قانونی، نیروی انتظامی و … ) درصورت نبود گزارش مراجع قضائی و وقوع حادثه در منزل شرح كامل حادثه با قید زمان- مكان و نحوه چگونگی وقوع آن كه به شهادت 3 نفر شاهد و یا مسجد محل برسد درصورت نبود گزارش
 • 2- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده( اصل صورتحساب بستری – اصل نسخ داروئی و …به همراه كپی شرح عمل و خلاصه پرونده ) .
 • 3- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.
 • 4- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
 • 5- كپی شناسنامه بیمه شده .
 • 6- اصل بیمه نامه حوادث انفرادی