راهنمای خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان ، پیراپزشکان ، مسئول فنی بیمارستانها

 • ارایه مدارک بالینی و شناسنایی بیمار
 • نظریه سازمان نظام پزشکی و یا نظریه سازمان پزشکی قانونی

بیمه مسئولیت در برابر کارکنان

 • مدارک شناسایی و اشتغال به کار مصدوم
 • در صورت فوت :نظریه کارشناس وزارت کار و امور اجتماعی، گواهی فوت ،جواز دفن ، گواهی انحصار
 • وراثت و گزارش مقامات انتظامی
 • در صورت نقص عضو و جرح: مدارک بالینی مصدوم

بیمه مسئولیت ناشی از اجرای عملیات ساختمانی

 • ادعای خسارت برعلیه بیمه گزار توسط زیاندیده
 • در صورت طرح دعوی از سوی زیاندیده در مراجع قضایی :ارایه مدارک مربوطه

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا

 • مدارک خرید کالا توسط مصرف کننده و یا زیاندیده
 • ارایه مدارك مربوط به اثبات مسئولیت بیمه گزار

بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی

 • ارایه گزارش نیروی انتظامی
 • تهیه گزارش کارشناس خسارت واحد اجرایی
 • ارایه نسخه بارنامه مخصوص گیرنده کالا و راننده
 • گواهینامه راننده
 • تعدادی عکس از محموله خسارت دیده ترجیحا در محل وقوع حادثه
 • فاکتور محموله و صورت حساب راننده
 • در صورت وجود مقصر حادثه عدم رضایت علیه نامبرده

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه مسئولیت بیمه پارسیان