راهنمای خسارت بیمه ثالث جانی خودرو پارسیان

راهنمای خسارت بیمه شخص ثالث جانی خودرو بیمه پارسیان

مدارک مرتبط با حوادث منجر به جراحات بدنه

 • اعلام خسارت حداکثر ظرف پنج روز
 • گزارش های مقامات انتظامی
 • اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی (در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی شناسنامه مصدومین
 • مشخصات کامل مصدومین
 • مدارک بالینی و اصل صورتحساب بیمارستانی
 • کلیه نظرات پزشکی قانونی در مورد نوع صدمات
 • رای نهایی دادگاه در صورت صدور

مدارک مرتبط با حوادث منجر به فوت

 • گزارش های مقامات انتظامی
 • مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده خسارت بدنه
 • ایراد خسارت در حوادث و تصادفات
 • با گزارش مقامات انتظامی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خسارت با گزارش مقامات انتظامی

 • اوراق بازجویی طرفین حادثه
 • کروکی تنظیمی توسط افسر کاردان فنی ( در صورت لزوم) و نظریه کارشناس رسمی دادگستری
 • کپی شناسنامه باطل شده متوفی
 • مشخصات کامل متوفی، برگ معاینه جسد، خلاصه رونوشت فوت و جواز دفن
 • گواهی حصر وراث
 • قیم نامه در صورت داشتن صغیر
 • کپی شناسنامه تمام ورثه
 • رأی نهایی دادگاه در صورت صدور. (البته امکان دریافت خسارت بدون رأی دادگاه و بصورت توافقی نیز امکان‌پذیر می‌باشد)
 • زیاندیده موظف است ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی و یا ظرف ۱۵ روز بعد از قطعی شدن رأی ابلاغی خود را به بیمه گر اعلام نماید. عدم مراجعه زیاندیده یا مقصر ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه گر نخواهد شد
 • اصل و کپی بیمه‌نامه بدنه و شخص ثالث خودرو
 • اصل و کپی گواهینامه راننده خودرو در هنگام حادثه
 • اصل و کپی کارت و سند خودرو
 • اصل کروکی ( گزارش کارشناسان راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه)
 • ارایه معرفی نامه از شرکت های لیزینگ در صورت خرید اقساطی خودرو
 • بیمه گزار مکلف است از عدم سازش یا اعلام خسارت به مقصر حادثه در تصادف خودداری نماید

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه ثالث جانی خودرو پارسیان