مدیران بیمه های اموال

مدیران بیمه های اموال

لیلا مشكانی

مدیر بیمه آتش سوزی

بهزاد برومند

مدیر بیمه‌‌های باربری

هادی فرهی

مدیر بیمه مهندسی

جعفر سلطانی احمدآباد

مدیر بیمه های خودرو

محسن رحیمی

مدیر بیمه های نفت و انرژی

سارا آقایی

مدیر بیمه‌‌های کشتی، هواپیما و خاص

سعید قاضی فاضلی

مدیر خسارت های بدنی خودرو

چارت سازمانی بیمه پارسیان