بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث شناورهاي صيادي

بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث شناورهاي صيادي
عبارت است از مسئوليت مدني بیمه‌گزار در قبال کارکنان شناورهای صیادی و اشخاص‌ثالث، بدين معني که چنانچه در نتيجه قصور و يا اهمال غيرعمدي بيمه‌گزار خسارت جانی به افراد مورد اشاره وارد آيد و بيمه‌گزار براساس راي مراجع قضايي مسئول جبران خسارت شناخته شود، بيمه‌گر پس از احراز مسئوليت بيمه‌گزار، حداكثر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه‌نامه نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود. 

بیمه مسئوليت مدني كارفرما در قبال كاركنان و اشخاص ثالث شناورهاي صيادي