پرسش و پاسخ های تخصصی بیمه زندگی بیمه پارسیان

پرسش و پاسخ های بیمه عمر پارسیان

تعاریف کلی فرم بیمه نامه:

بیمه عمر یا بیمه زندگی؛ قراردادی است که به موجب آن بیمه گذار متعهد است تا در سر رسیدهای معین حق بیمه را پرداخت نموده و بیمه گر نیز متعهد است تا در صورت فوت و یا حیات شخص بیمه شده (بسته به نوع بیمه نامه) سرمایه بیمه را به صورت یکجا یا مستمری به ذینفعان بیمه نامه بپردازد.

قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار و به امضای بیمه گر است كه شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری بوده و بر اساس پیشنهاد كتبی بیمه گذار (که جزء لاینفک قرارداد می باشد) و ضمائم احتمالی آن، شرایط عمومی و شرایط خصوصی مندرج یا منضم به قرارداد منعقد می گردد.

در صورتیکه بیمه شده و بیمه گذار شخصی واحد نباشند، رضایت کتبی بیمه شده و در مورد بیمه شده ایکه اهلیت قانونی نداشته باشد، موافقت ولی یا قیم او برای اعتبار بیمه نامه، ضروری است و در غیر این صورت، بیمه نامه باطل است.

شرکت بیمه پارسیان (سهامی عام) می باشد که مشخصات آن در بیمه نامه قید شده و پرداخت غرامت ناشی از خطر موضوع بیمه را طبق شرایط مقرر در بیمه نامه به عهده می گیرد.

شخصی حقیقی یا حقوقی است که مشخصات وی در بیمه نامه قید گردیده و عهده دار پرداخت حق بیمه است و به عنوان صاحب بیمه نامه در قبال بیمه گر شناخته می شود.

شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و حوادث فوت یا حیات او موضوع قرارداد بیمه است و سن، وضع سلامتی و شغل او اساس محاسبه حق بیمه را تشکیل می دهند

شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در بیمه نامه ذکر گردیده است و در حقیقت منافع مادی حاصل از بیمه نامه برای آنان پیش بینی گردیده است.
** در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده، وراث قانونی ایشان و در صورت عدم تعیین ذینفع در صورت حیات بیمه شده، خود شخص بیمه شده به عنوان ذینفع تعیین می گردند.

وجهی است که بیمه گذار در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد. (در بیمه های عمر اشکال مختلفی برای پرداخت آن اعم از یکجا، سالانه، شش ماهه، سه ماهه و اقساط ماهانه، وجود دارد. در همه انواع بیمه ها، پرداخت حق بیمه شرط لازم برای جاری شدن تعهدات بیمه گر است و در واقع بدون پرداخت حق بیمه، تعهدی برای بیمه گر وجود ندارد و بیمه نامه از درجه اعتبار ساقط است.)

وجهی است که به عنوان منافع، در بیمه نامه به طور کامل مشخص شده و به اقتضای تحقق ریسکی که در آن پیش بینی شده، اعم از فوت یا حیات، پرداخت می شود. سرمایه بیمه عمر به دو صورت یکجا و یا مستمری قابل پرداخت بوده که به شکل های مختلفی مانند ثابت یا افزایشی تعیین و تعریف می شود.

بازخرید راهی است برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبق محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید.

مقررات با خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود که دارای اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قراردارد کسر می شود.

به بیمه نامه ای اطلاق می گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، از تاریخ سررسید اولین قسط پرداخت نشده آن گذشته باشد، مشروط براینكه اندوخته بیمه نامه روند كاهشی داشته و صفر نباشد.

 

به بیمه نامه ای اطلاق می گردد كه متناسب با نحوه پرداخت حق بیمه، معوق بوده و مبلغ اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه به صفر رسیده باشد (در حالات خاصی نظیر شرایط جنگ، پوششهای بیمه ای، بدون توجه به نحوه پرداخت حق بیمه و اندوخته سرمایه گذاری بیمه نامه،معلق خواهد شد)

فوت ناگهانی و غیر منتظره: (ریسک فوت): این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی و معنوی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی نیز قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به طبع آن اجتماعی قرار می گیرد.

طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات): در مقابل خطر فوت این خطر قراردارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

خیر، بیمه شده به هیچ عنوان در بیمه عمر وسرمایه گذاری قابل تغییر نمی باشد.

1- در مواردی که ذینفع فوت بیمه نامه وراث قانونی انتخاب گردیده باشد.
2- در صورت فوت ذینفع قبل از بیمه شده
3- در مواردی که پرونده خسارت به دلیل کتمان حقایق رد شده و بیمه گزار بیمه نامه نیز فوت نموده باشد. در سایر موارد، خسارت به ذینفعان فوت تعیین شده در بیمه نامه پرداخت می گردد.

ریسک ها، پوشش ها و شرایط سنی:

فوت ناگهانی و غیر منتظره: (ریسک فوت): این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی و معنوی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی نیز قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به طبع آن اجتماعی قرار می گیرد.

طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات): در مقابل خطر فوت این خطر قراردارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

در این پوشش تكمیلی، بیمه گر متعهد می شود در صورتی كه هر واقعه ناشی از یك عامل خارجی ،بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح و آسیب بیمه شده شود، هزینه های پزشكی ناشی از حادثه بابت دریافت خدمات درمانی را پرداخت نماید.شرط ارائه پوشش هزینه پزشكی، داشتن پوشش فوت در اثر حادثه و از بدو تولد و حداکثر سن 80 سال برای بیمه شده می باشد.

هزینه پزشكی قابل پرداخت عبارت از مبلغ مندرج در صورت حساب درمانی مربوطه یا حداکثر هزینه پزشكی مورد تعهد بیمه­ گر(20درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه تا سقف 1.000.000.000ریال) هر کدام کمتر باشد، البته این امر مشروط به ارائه صورت حساب پرداخت هزینه ها حداكثر ظرف مدت 60 روز به بیمه­ گر توسط بیمه گزار یا بیمه شده می باشد.

در صورت داشتن این پوشش، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه در اثر حادثه دچار آسیب و بستری شدن در مراكز درمانی مجاز گردد، غرامت روزانه بستری شدن پرداخت می گردد. تعهد بیمه گر حداكثر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در مراكز درمانی مجاز شروع و حداكثر به مدت نود روز ادامه خواهد یافت. مبلغ غرامت روزانه برابر با پنج در هزار سرمایه فوت در اثر حادثه تا سقف 50.000.000 ریال می باشد. و در صورت ترخیص بیمه شده از بیمارستان قبل از نود روز تعهد بیمه گر قطع خواهد شد.

در صورت دریافت غرامت از محل این پوشش اضافی در هر حادثه منجر به آسیب بیمه شده و بستری شدن ایشان در مراكز درمانی مجاز،پس از دریافت خسارت این پوشش اضافی سرمایه این پوشش در سالهای آتی به صورت خودکار در سیستم برقرار می گرددو نیاز به درخواست الحاقیه برای ثبت مجدد این پوشش نمی باشد. شرط ارائه پوشش هزینه پزشكی، اخذ پوشش فوت در اثر حادثه وارائه این پوشش از بدو تولد تا 80 سالگی قابل ارائه می باشد.

 نقص عضو یا از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد، می‌باشد. در این پوشش اضافی، بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت نقص عضو یا ازكارافتادگی دائم بیمه ­شده ناشی از حادثه، طی مدت بیمه‌نامه و حسب درصد ازكارافتادگی، متناسب با شرایط و ضوابط شرایط اختصاصی این پوشش، تمام یا درصدی از سرمایه مقرر شده را به وی پرداخت نماید. . وارائه این پوشش از بدو تولد تا 80 سالگی قابل ارائه می باشد و در صورتی قابل انتخاب می باشد که بیمه گزار پوشش اضافی فوت در اثر حادثه را خریداری نماید. حداکثر سرمایه نقص عضو یا از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه، معادل سرمایه فوت در اثر حادثه تا سقف 10 میلیارد ریال می باشد.

پیشنهاد ارایه شده از طرف نمایندگان و مشاورین فروش و تائید آن توسط پزشک معتمد شرکت بیمه و تائید آن توسط کارشناس صدور بیمه نامه اساس قرارداد را تشکیل می دهد.

در صورت نیاز به آزمایش پزشکی به تشخیص پزشک معتمد بیمه پارسیان کلیه هزینه های مربوط به آزمایش پزشکی در صورت

به عهده بیمه پارسیان خواهد بود. در سال 94 شرایط آزمایشات به قرار زیر است

 

اگر نیاز به تست سلامت و آزمایش پزشکی داشته باشید :

1- به صورت آنلاین یک معرفی نامه برای حضور در مرکز پزشکی برایتان ایمیل می شود.
2- برگه ایمیل شده را به همراه کارت ملی به مرکز پزشکی مراجعه می نمایید و تمام آزمایشات شما به رایگان انجام می شود.
3- پزشکان معتمد جواب آزمایشات شما را به همکاران ما و سپس به شرکت بیمه پارسیان ارسال می کنند.

 

بعد از اینکه پزشکان نظر خود را ارائه کردند:
** اگر در سلامتی کامل باشید: بدون هیچ تغییری بیمه نامه برای شما ارسال خواهد شد.
** اما اگر در بعضی از آزمایشات نتایج مطلوب نباشد: ممکن است که اضافه نرخ بگیرید. یعنی: یا حق بیمه خود را افزایش دهید و یا مبلغ سرمایه فوت و یا حادثه خود را کم کنید.

هزینه آزمایشات که به درخواست شرکت بیمه پارسیان می باشد با ارائه فاکتورها پرداخت می گردد.

 سقف ارائه پوشش های بیمه ای از بدو تولد تا 80 سالگی می باشد .

ضمنا طبق بخشنامه اعلام شده شرط ارائه پوشش بیمه ای برای بیمه شدگان بالای 70 سال ، خرید بیمه نامه حداکثر تا 60 سالگی بیمه شده می باشد .

اساس قرارداد پرسش هایی است که درون پرسشنامه مطرح شده و هر یک از سوالات مطرح شده در نرخ حق و ضریب فوت بیمه تاثیر گزار می باشد. مثلا سلامت یا عدم سلامت اعضای درجه یک خانواده از نظر وراثتی از طرف پزشک معتمد بیمه پارسیان بررسی و ضریب فوت متناسب با آن پیشنهاد می شود.

 

در این پوشش تکمیلی، بیمه‌گر متعهد می‌شود درصورتی‌که بیمه‌شده، به یکی از بیماری‌های تحت پوشش  مبتلا گردد . سرمایه مربوط به این پوشش را که در بیمه نامه درج شده است ، دروجه بیمه شده پرداخت کند.

این پوشش در قالب 5 گروه بیماری به صورت مجزا، به شرح زیر قابل ارائه می­باشد:

· گروه اول- سرطان و تومورها: سرطان، تومورهای بدخیم، تومورهای خوش خیم مغزی و نخاعی

· گروه دوم- بیماریهای قلبی – عروقی: سکته قلبی، بای پس عروق کرونر، آنژیوپلاستی، جراحی دریچه قلب، جراحی آئورت

· گروه سوم- بیماریهای سیستم اعصاب: سکته مغزی، کاهش بینایی عمیق، آلزایمر، وضعیت پایدار نباتی، کما، ناشنوایی ناشی از بیماری، عدم توانایی تکلم ناشی از بیماری، فلج اندامها ناشی از بیماری، M.S.، آسیب تروماتیک مغزی، بیماری عصبی-حرکتی، دمانس، پارکینسون، بیماری نورون حرکتی

· گروه چهارم- پیوند اعضا: پیوند مغز استخوان، قلب، کلیه ها، کبد، ریه، پانکراس، ترمیم صورت، پیوند دست از بازو و پا از زانو

گروه پنجم-سایر بیماریها: مراحل انتهایی بیماری کلیوی(ESRD)، بیماری وخیم کبدی، بیماری مزمن ریوی، سوختگی درجه 3، دیستروفی عضلانی، پانکراتیت مزمن، آرتریت روماتوئید وخیم

دوره انتظار هریک از این بیماری ها از تاریخ شروع پوشش 3 ماه می باشد .

در صورت داشتن این پوشش اضافی بیمه شده می تواند حداکثر معادل سرمایه فوت به هرعلت مشروط بر اینکه از سقف 1.500.000.000 ریال تجاوز نکند تحت پوشش قرار گیرد .

این پوشش از بدو تولد تا 65 سال قابل ارائه می باشد .

 

سقف ارائه سرمایه فوت به هرعلت به کودکان(از بدو تولد تا 5 سال): 3.500.000.000ریال

با داشتن پوشش تكمیلی معافیت از پرداخت كل حق بیمه در صورت از کارافتادگی دائم و کامل ناشی از بیماری یا حادثه ، هرگاه بیمه‌گزار به تشخیص پزشك معتمد بیمه‌گر براساس شغل یا فعالیت متناسب با تجربه، تحصیلات و آموزش وی، بطور كلی و دائم از كارافتاده شود (اعم از اینکه منشا ازکارافتادگی بیماری یا حادثه باشد) و همچنین مدت 6 ماه از تاریخ شروع از كارافتادگی ایشان بگذرد، از پرداخت كل حق بیمه معاف می‌شود. دراین صورت بیمه‌گر متعهد می­گردد تا كل مبلغ حق بیمه را پرداخت نماید.لازم به ذكر است تاریخ وقوع حادثه منشاء از كارافتادگی پس از تاریخ شروع این پوشش بوده و شروع بیماری منشاء ازكارافتادگی جهت استفاده از پوشش معافیت از پرداخت كل حق بیمه ، یكسال بعد از تاریخ شروع پوشش خواهد بود. همچنین این پوشش به تمامی افراد 18 تا 70سال که شاغل یا فاقد شغل باشند قابل ارائه می باشد .

مدت ارائه این پوشش تا زمانی است كه از كارافتادگی دائم و كامل ادامه داردشرط اصلی این پوشش یک شخص بودن بیمه گزار و بیمه شده است.

یكی از انواع پوشش های تكمیلی بیمه عمر و سرمایه گذاری می باشد . كه هرگاه بیمه‌شده به علت حادثه فوت شود، بیمه‌گر، سرمایه بیشتری (سرمایه حادثه) علاوه بر سرمایه تعیین شده برای فوت بیمه‌شده در بیمه‌نامه (در صورت انتخاب پوشش)، به استفاده کنندگان یا وراث قانونی وی می‌پردازد. حداکثر سرمایه پوشش اضافی فوت در اثر حادثه، تا پنج برابر سرمایه اصلی بیمه‌نامه (فوت به هر علت) تعیین می‌شود. سقف ارائه پوشش فوت بر اثر حادثه از بدو تولد تا 15 سالگی معادل سرمایه فوت تا سقف 3.500.000.000 ریال می باشد.

در صورت فوت بیمه ­شده بر اثر حادثه، سرمایه تعیین شده این پوشش در سال وقوع فوت، علاوه بر سرمایه اصلی (فوت به هر علت) و ذخیره ریاضی بیمه ­نامه، به استفاده کنندگان یا وراث قانونی بیمه‌شده پرداخت خواهد شد.شرط ارائه این پوشش اضافی، از بدو تولد و حداکثر سن 80 سال برای بیمه شده می باشد.

دریافت وام، بازپرداخت و نحوه تسویه:

برای رفاه حال بیمه گذاران محترم امکان پرداخت اینترنتی در دسترس می باشد.

لازم به ذکر است کد مشتری عددی 17 رقمی است که بر روی دفترچه اقساط حق بیمه درج شده و هر قسط منحصر به فرد است. این کد را باید بدون خط فاصله در کادر مورد نظر درج گردد. پس از درج کد و ورود به بخش پرداخت، اطلاعات عمومی بیمه نامه مشتری و اطلاعات قسط مورد نظر در کادر پایین نمایش داده می شود. با انتخاب گزینه پرداخت، بیمه گذار وارد سایت تجارت الکترونیک پارسیان شده و برای پرداخت اینترنتی داشتن رمز اینترنتی کارت (رمز دوم) ضروری است.

بله در این صورت هیچ هزینه ای بابت تقسیط حق بیمه کسر نخواهد شد و بیمه گذار سود بیشتری را به خاطر بهره مندی از سود روز شمار به دست خواهد آورد.

با توجه به ماهیت بلند مدت بیمه های عمر انفرادی و لزوم پیگیری اقساط بیمه گذاران و همچنین مطابق مفاد و شرایط عمومی بیمه نامه، اقساط بایستی در سررسیدهای مندرج در دفترچه اقساط پرداخت گردد. به عنوان یک اصل کلی جاری شدن پوشش بیمه ای در کلیه بیمه ها منوط به وصول حق بیمه در ابتدای دوره پوشش می باشد.

تعویق در پرداخت حق بیمه موجب تغییر وضعیت بیمه نامه به حالت “حق بیمه معوق” شده و طبیعتآ اولین اثر معوق شدن حق بیمه بیمه نامه، قطع پوشش بیمه ای برای بیمه شده و محرومیت استفاده کنندگان از منافع بیمه ای خواهد بود. عدم پرداخت حق بیمه در مرحله اول منجر به ” حق بیمه معوق ” و در مرحله دوم منجر به ” معلق شدن ” بیمه نامه شده و در نتیجه پوشش های بیمه نامه مذکور از اعتبار ساقط می گردد.

 

شرایط یک بیمه نامه عمر با حق بیمه معوق به شرح زیر است :

روش پرداخت ماهانه : اگر 3 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت سه ماهه : اگر 5 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت شش ماهه : اگر 8 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید.
روش پرداخت سالانه : اگر 3 ماه و بیشتر از تاریخ سررسید آخرین قسطی که هنوز پرداخت نشده گذشته باشد ، بیمه نامه معوق به حساب می آید. (یعنی در حدود 14 ماه و بیشتر از سررسید آخرین قسط پرداخت شده گذشته باشد.)

بیمه گذارمی تواند پس از گذشت یک سال از شروع بیمه نامه تقاضای تغییرات سرمایه و مدت بیمه را نماید

بیمه گذار کلیه حقوق خود را نسبت به بیمه نامه عمر خود به عنوان وثیقه وام به بیمه گر منتقل می نماید.
• بیمه نامه دارای اعتبار و جاری باشد. بیمه نامه های فسخ شده، ابطال شده، بازخرید شده یا معلق مشمول دریافت وام نمی باشند.
• دو سال تمام از مدت بیمه نامه گذشته باشد.
• حق بیمه دو سال تمام پرداخت شده باشد.
• بیمه نامه دارای ارزش بازخرید باشد.
• بیمه نامه هیچگونه بدهی نداشته باشد. در صورت داشتن بدهی هنگام درخواست وام، بدهی باقیمانده بیمه نامه بایستی توسط بیمه گذار تسویه شود.
• بیمه شده قبلا وام دریافت نکرده باشد و یا در صورت اخذ وام قبلی، آن را به طور کامل تسویه کرده باشد.

مشخصات بانكی بیمه گزار ( شماره حساب ، شماره شبا ونام بیمه گزار) ،كارت شناسایی معتبر و تكمیل فرمهای مربوطه که توسط کارشناس به بیمه گزار ارائه می گردد .

در بیمه های عمر و سرمایه گذاری، بیمه گذار به استناد ماده 26 آیین نامه شماره 13، می تواند پس از پرداخت حداقل دو سال تمام حق بیمه تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن است. نرخ سود وام مورد نظر، 4% بیش از نرخ علی الحساب تضمینی بیمه نامه و ترتیب بازپرداخت آن نیز با توافق طرفین معین خواهد شد. حداکثر زمان برای بازپرداخت وام، 4 سال خواهد بود.

بيمه گزار مي بايست با مراجعه به نماينده يا شعبه مربوطه، فرم لازم را تكميل و مبلغ بدهي وام بيمه نامه را كه به ايشان اعلام می گردد یا به صورت اینترنتی در شعبه پرداخت نماید و یا به شماره حساب بيمه پارسيان (00200234164006 ) واريز كرده و فيش واريز را همان روز تحويل نماينده يا شعبه ( جهت ثبت درخواست تسويه وام ) نمايد .

بيمه نامه درصورتي مشمول دريافت برداشت از اندوخته مي باشد كه حداقل 2 سال از زمان صدور بيمه نامه سپري شده باشد (ابتدای سال سوم ) ، بیمه گزار می تواند پس از مراجعه به نماینده یا شعبه بیمه پارسیان با توجه به مدت سپری شده از بیمه نامه 50 درصدیا 90 درصد از اندوخته خود را برداشت نماید و لازم به ذکر می باشد که اندوخته بیمه نامه دقیقا به همان میزان مبلغ برداشت شده کاهش می یابد .

بیمه پارسیان از محل حق بیمه، بیمه های عمر و سرمایه گذاری در پروژه های مختلف سرمایه گذاری نموده و بصورت سالیانه پس از برگزاری مجمع شرکت و تصویب تراز سالیانه سود سرمایه گذاریها، از محل حق بیمه عمر بیمه گذاران، درصد سود بیمه نامه را بصورت مکتوب به آدرس بیمه گذار ارسال می کنند. این سود اعلام شده به بیمه گذار تعلق دارد و هر لحظه که اراده کند می تواند آنرا بصورت نقد یا وام برداشت کند.

مراجعه بیمه گزار به نمایندگی یا شعبه مربوطه و تحویل مشخصات بانكی( شماره حساب ،شماره شبا ونام بیمه گذار )،كارت شناسایی معتبر ، تكمیل فرمهای مربوطه که توسط کارشناس به بیمه گزار ارائه می گردد و اصل بیمه نامه .

بیمه گذار می تواند به پشتوانه سود انباشته خود در بیمه نامه، برای تضمین شرکت در مناقصات یا اخذ وام از موسسات مالی و اعتباری، بدون ضامن ضمانت نامه اخذ نماید.

استفاده کننده یا استفاده کنندگان حیات یا فوت بیمه نامه می توانند سرمایه یا سود انباشته متعلقه را بصورت یکجا دریافت نکنند و سود ماهیانه آنرا بصورت حقوق بازنشستگی گرفته و اصل سرمایه کاهش پیدا نکند.

بيمه گزار مي بايست پيش از زمان سر رسيد سالانه اقساط حق بيمه (پس از پرداخت اقساط سال جاري) به نمايندگي يا شعبه مربوطه مراجعه و فرم درخواست الحاقيه تغييرات را تكميل نمايد.

جهت انجام تغییرات غیر مالی (تغییر ذینفع ، تغییر بیمه گذار، اصلاح مشخصات بیمه گزار یا بیمه شده و یا ذینفع ، تغییر مدت بیمه نامه و … ) هر زمان كه بیمه گزار قصد تغییرات داشته باشد با مراجعه به نمایندگی یا شعبه مربوطه و تكمیل فرم الحاقیه و یا سایر فرم های مورد نیاز، تغییرات درخواستی میسر می باشد.

ابطال بيمه نامه حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از تاريخ صدور بيمه نامه امكان پذير مي باشد .

 

جهت دريافت دفترچه اقساط حق بيمه (کارت پرداخت اقساط)، بيمه گزار مي بايست به نماينده يا شعبه مربوطه مراجعه نمايد .

لازم به ذكر مي باشد كه پرداخت اقساط حق بيمه به صورت پرداخت اينترنتي ( بدون دردست داشتن دفترچه اقساط حق بيمه ) نيز ميسر مي باشد . 

پوشش امراض، ازکارافتادگی، فوت و خسارت ها:

برخی از بیماری ها با نظر پزشک و دریافت حق بیمه اضافی قابل بیمه شدن می باشد ولی بیماری های لاعلاج قابل بیمه شدن نمی باشد. در عین حال برای اینکه بیمه گر و بیمه گذار با مشکل مواجه نشوند بهتر است پرسش نامه با دقت مطالعه و تکمیل گردد.


بیماری های استثناء شده در بیمه نامه های عمر :

در صورتی که بیمه شده به یکی از بیماری های زیر مبتلا باشد، امکان صدور بیمه نامه برای ایشان وجود ندارد. در صورت عدم اظهار ابتلا به این بیماری ها در زمان انعقاد قرارداد، چنانچه شرکت بیمه در طول مدت قرارداد از موضوع آگاهی یابد، بیمه نامه عمر مورد نظر را فسخ کرده و در صورت اطلاع از کتمان عمدی، قرارداد باطل می گردد .

کرونری آرتری بای پس گرافت ( cabg )، اچ آی وی ( hiv )، دیابت کنترل نشده، هپاتیتc، انواع بد خیمی ها در 5 سال اول زندگی، لوپوس ( sle ) سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری های دریچه ای قلب به جز پرولاپس میترال، نارسایی قلب، نارسایی کلیوی، سیروز کبدی، تالاسمی ماژور، اختلالات روانی شدید ( افسردگی ماژور، اسکیزوفرنی )، عقب افتادگی ذهنی، پارکینسون، بیماری کره وآتتور، ام اس ms، حاملگی و تایک ماه پس از زایمان، آمپوتروفیک لتراک اسکروریس ( als )، کم خونی تیمفوپلاستیک حاد ( all )، تترالوژی فالوت، آنژین صدری (anstable angine)، سندروم کوشینگ، سیستیک فاییروزیس، نابینایی هر دو چشم، اختلالات شخصیتی، پمفیگوس ولگاریس، آنوریس شریان آئورت، اقدام به خودکشی .

در این بیمه تکمیلی، بیمه گر متعهد می شود که بیمه شده 6 ماه پس از انعقاد بیمه نامه، به یکی از بیماری های خاص مبتلا گردد و این امر منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، بخشی از هزینه های مربوط به درمان را تا سقفی معین بپردازد.
بیماری های خاص تحت پوشش شامل: انواع سرطان ها، سکته مغزی، سکته قلبی، اعمال جراحی عروق کرونر و پیوند اعضای اصلی بدن و سایر بیماری هایی که در لیست بیماری های خاص توسط بیمه گر تعیین شده، می باشند.
هماهنطور که قبلا جزء شرایط اصلی بیمه نامه های عمر عنوان شد؛ سرمایه تنها در صورت فوت و یا در انقضای مدت بیمه قابل پرداخت است ولی این پوشش به بیمه شده و خانواده اش کمک می کند که هنگام بیماری (زمانی که قادر به دریافت سرمایه نیستند!) بتوانند بخشی از هزینه های سنگین این بیماری ها را تامین کنند.
  در صورت داشتن این پوشش اضافی، چنانچه بیمه شده در طول مدت بیمه به یکی از بیماری های خاص مشمول بیمه نامه، دچار شود که منجر به بستری شدن در بیمارستان گردد، می تواند تا 30 درصد سرمایه فوت مشروط بر آنکه از سقف خاصی (در حال حاضر تا 30 میلیون تومان) تجاوز نکند، تحت پوشش قرار گیرد. به این سقف پوشش سرمایه امراض خاص نیز اطلاق می شود.
این پوشش از سن 20 سالگی تا 59 سالگی، بیمه شده را تحت پوشش قرار می دهد.

در صورت از کار افتادگی علاوه بر مدارک تاییدیه پزشکی قانونی و مراجع ذی صلاح نظریه و مدارک مورد درخواست پزشک معتمد بیمه گر نیز لازم می باشد.

در این پوشش اضافی، بیمه گر متعهد می گردد در صورت نقص عضو یا از کار افتادگی دائم ناشی از حادثه  بیمه شده طی مدت بیمه نامه (شامل هر گونه قطع، تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن که ناشی از حادثه بوده و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد) حسب درصد از کار افتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو بر اساس یک برابر سرمایه فوت به هر علت و فوت در اثر حادثه (هر کدام که کمتر باشد) و تا سقف 50 میلیون تومان تعیین می گردد.

در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی باشد.

بیمه گذار موظف است هنگام خرید بیمه نامه، ذینفع ( استفاده کننده یا استفاده کنندگان ) را تعیین نماید و در صورت مشخص نبودن استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد .

• در صورت نوشتن عبارت وراث قانونی در این بخش، پرداخت سرمایه به استفاده کنندگان مشمول انحصار وراثت بوده و تا زمان تعیین کلیه وراث قانونی به تاخیر خواهد افتاد. لذا حتی الامکان از نوشتن عبارت وراث قانونی به جای مشخصات کامل استفاده کنندگان ( مگر به اصرار بیمه گذار) خودداری شود.

دریافت مزایا برای بیمه گذار و یا وراث قانونی بیمه عمر پارسیان

نکته: وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:
1 – وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
2 – وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها
3 – وراث طبقه سوم که عبارتنداز: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن ها
  برای هر دو نوع استفاده کننده می توان چند نفر با درصدهای مختلف از سهم سرمایه و یا یک نفر با 100% سهم را معرفی کرد و یا اینکه به استفاده کننده ها اولویت داد. به این صورت که یک یا چند نفر را به عنوان استفاده کننده اول معرفی (با مجموعه سهم 100%) و یک یا چند نفر دیگر با اولویت دوم را انتخاب کند ( با مجموعه سهم 100 %) تا در صورت فوت همه استفاده کنندگان اولیه (اولویت اول)، سرمایه بیمه نامه به اولولیت دوم تعلق گیرد. درج ترتیب اولیت با شماره های اولویت 1، 2 و … در ستون اولویت الزامی است.

 

1- استثنائات مندرج در بیمه نامه عمروسرمایه گذاری اعم از (اقدام به خودکشی در صورتی که کمتر از 2 سال از تاریخ صدور بیمه نامه سپری شده باشد، فوت به دلیل مصرف مواد مخدر، الکل و داروهای روان گردان، فوت در اثر ارتکاب اعمال مجرمانه، فوت به دلیل انجام فعالیت های خطرناک مانند سقوط آزاد، فوت بیمه شده در جنگ)
2- کتمان حقایق (موارد پزشکی که منشاء آن مربوط به قبل از خرید بیمه نامه بوده و توسط بیمه گزار در فرم پیشنهاد به اطلاع شرکت بیمه نرسیده باشد.)
3- موارد تشدید خطر (در صورتی که وضعیت شغلی یا سلامتی بیمه شده در طول مدت بیمه نامه تغییر نموده باشد اما این امر به اطلاع بیمه گر نرسیده باشد مانند مصرف سیگار یا مواد مخدر)
4- تعلیق بیمه نامه در زمان وقوع خسارت

سوالات متفرقه:

کلیه تعهدات بیمه ای و بیمه نامه های نمایندگی ها زیر نظر بیمه پارسیان بوده و با ارایه شماره بیمه نامه به هر یک از نماینگان بیمه و یا امور نماینگان بیمه پارسیان می توان آدرس نمایندگی، نماینده جایگزین و یا شعبه ای که کار این نمایندگی را پیگیری می نماید را جستجو و پیدا نمود.

 

خیر، بیمه خدمات درمانی را باید شخصا و یا زیر نظر اداره و سازمانی درخواست کنید و بیمه درمان تکمیلی هم یک بیمه گروهی بوده و به صورت انفرادی صادر نمی شود.

 

در اول اینكه بیمه های اجتماعی از جمله تامین اجتماعی و خدمات درمانی، ماهیت درمانی دارند یعنی عمدتاً حق بیمه های پرداختی شما صرف هزینه های درمانی میشود و تفاوت بسیاری با بیمه عمر و سرمایه گذاری دارند. شما میتوانید بیمه عمر و سرمایه گذاری را به عنوان مكمل بیمه های تامین اجتماعی خریداری كنید.

در ثانی در صورت فوت فرد در بیمه تامین اجتماعی غیر از مبلغ ناچیزی از هزینه كفن و دفن (معادل یک ماه حقوق متوفی) پولی به بازماندگان پرداخت نمی شود، در حالیكه در بیمه عمر و سرمایه گذاری چنانچه خدای ناكرده اتفاقی برای بیمه گذار بیافتد حتی اگر یك قسط از حق بیمه را هم پرداخت كرده باشد، علاوه بر پرداخت سرمایه فوت ، چنانچه پوشش فوت بر اثر حادثه هم خریداری شده باشد، تا ۳ برابر سرمایه فوت، به بازماندگان پول پرداخت می گردد.  در حالیكه در بیمه تامین اجتماعی ، حقوق به بازماندگان تحت شرایط خاص (به همسر بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی، فرزند، پدر و یا مادر وی پرداخت می‌شود) انتقال می یابد.

همچنین حق بیمه های پرداختی شما به سازمان تامین اجتماعی قابلیت بازخریدی ندارد. شما ۷% حقوق دریافتیتان را ماهیانه بابت  حق بیمه تامین اجتماعی پرداخت میكنید، اگر استفاده ای هم از آن نكنید نمیتوانید مبالغ پرداختی خود را بازخرید كنید. در حالیکه در بیمه عمر و سرمایه گذاری، حق بیمه های پرداختی شما برخلاف تامین اجتماعی امکان بازخریدی داشته  و در پایان دوره به همراه سود با بهره مرکب محاسبه می شود و به صورت یکجا و یا مستمری قابل دریافت می باشد .

محدودیتی در تعداد بیمه نامه برای هر شخص وجود ندارد ولی محدودیت سرمایه عمر وجود دارد. لذا بیمه شده بایستی بیمه نامه های قبلی و در جریان صدور را به شركت بیمه ای كه قصد دریافت بیمه نامه جدید از آن دارد را اعلام نماید.

خیر، بیمه های اشخاص محدودیت زمانی یا مكانی ندارند یعنی در مدت اعتبار بیمه نامه بیمه شده در هر نقطه از كره زمین باشد و حادثه و خطر وقوع یافته جزء استثنائات بیمه نامه نباشد تحت پوشش خواهد بود، در موردی كه بیمه شده خارج از مرزهای جغرافیایی كشور باشد باید مدارك و مستندات فوت شخص به تایید سفارت یا حافظ منافع ایران در آن كشور برسد و سپس جهت دریافت غرامت به اداره خسارت شركت بیمه تحویل شود.

در صورت ارایه اطلاعات غلط بیمه گر به ارایه نرخ دچار اشتباه خواهد شد که اگر این اظهارات از روی عمد باشد بیمه نامه باطل خواهد شد و حق بیمه پرداختی قابل استرداد نخواهد بود و در صورتیکه این اظهارات از روی سهو و ناآگاهی باشد فقط ذخیره ریاضی و یا ارزش بازخریدی بیمه نامه قابل استرداد خواهد بود.
لذا خواهشمند است در پر کردن پرسشنامه دقت لازم را مبذول فرمایید.

فعالیت بیمه پارسیان به استناد قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران به موجب پروانه شماره 5200 مورخ 28/2/1382 و اخذ مجوز فعالیت در انجام كلیه امور بیمه های بازرگانی اعم از بیمه های اموال، مسئولیت و اشخاص می باشد. درحال حاضر بیمه پارسیان از نظر سرمایه (یک هزارو دویست میلیارد ریال) و سهم بازار بیمه های خصوصی، بزرگترین بیمه خصوصی ایران محسوب می گردد.

درست است که ارزش پول طی سالیان متمادی کاهش خواهد یافت ولی باید در نظر داشت ارزش اقساط پرداختی نیز طی این سالها کاهش خواهد یافت و برای غلبه بر این موضوع می توان سالیانه با افزایش نرخ تورم (5-10-15-20-25 درصد) سرمایه را نیز افزایش داد. ضمن اینکه نباید از نظر دور داشت که این پس انداز تحت پوشش بیمه است و در صورت حادثه می توان خود و یا بازماندگان از پوششهای آن استفاده کنیم.

ما حداقل روزی هشت ساعت کار می کنیم که خود و خانواده در رفاه زندگی کنیم، تا بحال یتیمی را نوازش نکرده اید که متاثر شده باشید از اینکه چرا خانواده اش در هنگام حیات و توانایی کار کردن فکری برای آینده فرزندش نکرده است، گاهی اوقات تصور می کنیم اگر روح ما نظاره گر چنین صحنه ای باشد که از فرزند ما چنین سوالی شود و با ترحم به او نگریسته می شود چه احساسی پیدا خواهیم کرد؟!

سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری پارسیان خیر الدنیا و خیر الاخره می باشد یعنی با صرفه جویی اندک در برخی از مخارج غیر ضروری در صورت حیات خود استفاده می کنیم (مسافرت، تحصیل، ازدواج فرزندان، زیارت و امور خیریه) و در صورت فوت نیز بازماندگان از مواهب آن بهره مند خواهند نمود.

متاسفانه این سوالی است که بسیاری از افراد مرفه به آن فکر می کنند و فراموش کرده ند که اگر امروز مرفه اند نتیجه پس انداز کردن خود و یا اجدادشان می باشد و ندیده اند فرزندانی را که در نتیجه عدم آموزش پس انداز و سرمایه گذاری یک شبه بخش اعظمی از سرمایه پدر را بر باد داده اند.

نمی گوییم بهترین راه برای آموزش پس انداز به فرزندان بیمه عمر است ولی با اطمینان می گوییم یکی از بهترین راهها سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری است. چه لذتی خواهید برد اگر خودروئی که جوان بیست و پنج ساله شما خریداری می نماید حاصل صرفه جویی در پول تو جیبی خودش از سن پانزده سالگی باشد؟

به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد و هر بیمه نامه به دو صورت منقضی می شود:

 1- فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه
2- حیات بیمه گذار در انتهای مدت بیمه نامه
در هر دو صورت، سرمایه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از 3 حالت زیر قابل پرداخت است:
یکجا: در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه (فوت یا حیات) پرداخت می شود تا بتواند مشکلات و نارساییهای مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.
مستمری برای مدت معین: در این حالت پس از انتقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری قطعی و با در نظر گرفتن عامل نرخ بهره، با دوره مشخص به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به استفاده کنندگان قابل پرداخت است. در این روش به دلیل قطعی بودن پرداخت مستمری، مبلغ آن تحت هر شرایطی به بیمه شده یا استفاده کنندگان پرداخت می شود و اگر احیانا در خلال پرداخت مستمری، فرد مستمری بگیر فوت نماید پرداخت آن تا پایان دوره معین به بازماندگانش ادامه خواهد یافت.
مستمری مادام العمر: در این حالت پس از انقضای بیمه نامه، مبلغ سرمایه بیمه به صورت یک مستمری به صورت های ماهانه، سالانه یا مقاطع زمانی دلخواه به مستمری بگیر قابل پرداخت است. در این روش پرداخت مستمری مشروط به حیاط شخص مستمری بگیر بوده و در صورت فوت وی پرداخت مستمری قطع خواهد شد. بدیهی است در محاسبات این نوع مستمری امید به زندگی مستمری بگیر و همچنین نرخ بهره دخیل خواهد بود.

 

الف – در نظام بانکی با تغییر سیاست بانک مرکزی سود نیز تغییر می نماید ولی در بیمه عمر و پس انداز در هر شرایطی سود هیچ گاه کاهش نمی یابد و فقط در صورت تشکیل منافع افزایش خواهد یافت.
ب – بیمه عمر و سرمایه گذاری، پس اندازی منظم و سیستماتیک و البته اجباریست که پس انداز بانکی چنین خاصیتی ندارد.
ج – با وجود اینکه در نیمه اول بیمه نامه در صورت باز خریدی مقداری از سرمایه پرداختی بعنوان حق بیمه عمر و هزینه های بیمه گری کسر می گردد ولی این خود باعث می شود باز خریدی این بیمه نامه آخرین تصمیم باشد.
د – وام در سیستم عمر و پس انداز در عرض بیست دقیقه و بدون هیچ تشریفاتی پرداخت می شود ولی در نظام بانکی …
ه – مهمتر از همه اینکه در هیچ بانکی عمر انسان در برابر کل پس انداز احتمالی باضافه سود آن بیمه نخواهد شد که در بیمه عمر و پس انداز چنین امری امکان پذیر می باشد.