راهنمای خسارت بیمه مهندسی بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه مهندسی بیمه پارسیان

اقداماتی که باید در هنگام وقوع خسارت به مورد بیمه تمام خطر نصب و پيمانكاران از طرف بیمه گزار انجام شود:

  1. در مهلت مقرر در شرایط عمومی بیمه نامه مهندسی، بیمه گر را از وقوع حادثه مطلع سازد.
  2. در صورت امکان نوع خسارت و براورد تقریبی را اعلام دارد.
  3. هماهنگی لازم جهت بازدید کارشناس بیمه گر به عمل آید.
  4. صورتجلسه خسارت بعد از بازدید کارشناس در محل تهیه و امضاء گردد.
  5. مدارك تكميلی پرونده خسارت از قبيل صورت وضعيت تاييد شده قبل و بعد از خسارت، فهرست بها و نظاير آن را در اختيار بيمه‌گر قرار دهد.

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه مهندسی بیمه پارسیان