بیمه هواپیمای بیمه پارسیان

 بیمه هواپیما ویژگی های خاص خود را دارد و در واقع اصول فنی حاكم بر سایر رشته های بیمه بر این رشته به طور محدود حاكم است. در غالب رشته های بیمه ای، بسیار خطرهای مشابه وجود دارند كه احتمال خطر تا حدود زیادی از قبل قابل پیش بینی است اما در مورد هواپیما كاملا متفاوت است. از یك طرف تعداد هواپیماهای موجود در مقایسه با تعداد اتومبیل بسیار ناچیز و از طرف دیگر تعداد خسارتها در هواپیما بسیار كم و مبلغ آن بسیار گزاف است.

بیمه هواپیمای بیمه پارسیان

انواع بیمه نامه هایی كه برای یك هواپیما صادر می شوند به شرح ذیل می باشند:

بیمه خسارات وارده به هواپیما / Hull cover

 چنانچه در اثر وقوع حادثه، هواپیما دچار خسارت جزئی شود و یا بطور كلی از بین برود، در این صورت شركت بیمه خسارت وارده را طبق شرایط بیمه‌نامه و تا حدی كه در جدول مشخصات ذكر شده جبران می نماید. در این زمینه هزینه‌های فرود اضطراری و هزینه‌های نجات هواپیما نیز پوشش داده می‌شود.

مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث / Third Party Liability

چنانچه در اثر برخورد هواپیما و یا سقوط اشخاص و یا اشیائی از آن، خسارت مالی و یا بدنی به اشخاص ثالث وارد شود و بیمه‌گذار قانوناً مسئول شناخته شود، در این صورت شركت بیمه خسارت وارده را تا حدی كه در بیمه‌نامه ذكر شده جبران می نماید. در این ارتباط هزینه‌های دادگاه نیز قابل پرداخت است.

مسئولیت مدنی نسبت به مسافران / Liability For Passengers

خسارت بدنی وارد به مسافران در حین سوار شدن به هواپیما و در مدتی كه در داخل هواپیما هستند و همچنین در هنگام پیاده شدن، تحت عنوان بیمه مسافران، در بیمه‌نامه پوشش داده می‌شود. در این زمینه برای هر مسافر حد غرامتی در نظر گرفته می‌شود و بعضاً تابع كنواسیون‌های بین‌المللی است. علاوه بر آن بار هر مسافر نیز بیمه می‌گردد. چنانچه بار گم شود و یا اشتباهاً به جای دیگری ارسال شود، شركت بیمه خسارت آن را تا حدی كه در بیمه‌نامه قید شده می‌پردازد.

بیمه فرانشیز / Deductible Insurance

با توجه به اینكه در بیمه بدنه هواپیما فرانشیز قابل توجهی در نظر گرفته می‌شود، این فرانشیز نیز قابل بیمه كردن می باشد.

بیمه خدمه هواپیما / Crew Personal Accident Insurance

افرادی كه در هواپیما ارائه خدمات می‌نمایند شامل خلبان‌، مهمانداران و غیره در این بیمه نامه تحت پوشش قرار می گیرند و برای هر كدام حد غرامتی در نظر گرفته می‌شود. چنانچه در اثر سانحه هوایی فوت و یا مجروح شوند، شركت بیمه غرامت فوت و یا هزینه بیمارستانی را جبران خواهد نمود.

بیمه از دست دادن گواهینامه خلبانی / Loss Of License Insurance

چنانچه در اثر حادثه ای خلبان به صورت موقت و یا دائمی گواهینامه اش را از دست دهد تحت پوشش این نوع بیمه می تواند قرار گیرد. در این بیمه نامه سرمایه ای برای هر خلبان تعیین می شود كه در صورت از دست دادن گواهینامه آن مبلغ به وی پرداخت می گردد. نرخ این نوع بیمه نامه با سن خلبان نسبت عكس دارد و به بصورت انفرادی و گروهی قابل ارائه است.