بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان

به طور معمول طرفین یك قرارداد ممكن است بطور غیر عمد یا سهواً باعث زیان دیگری شوند. بیمه مسئولیت ناشی از قرارداد پارسیان خسارت‌های جانی و یا مالی ناشی از مسئولیت بیمه‌گذار وارد به طرف قرارداد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

بیمه مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد بیمه پارسیان