راهنمای خسارت بیمه عمر گروهی و حوادث بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه حوادث گروهی بیمه پارسیان

١- درصورت فوت بیمه شده به صورت طبیعی:

١- نامه بیمه گذار مبنی بر اعلام فوت بیمه شده
٢- كپی تمام صفحات شناسنامه باطل شده و كارت ملی متوفی (كپی برابر اصل)
٣- فیش حقوقی زمان فوت و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)
۴- حكم استخدامی و یا قرارداد كاری بیمه شده در سال وقوع حادثه (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)
۵-جواز دفن و گواهی فوت صادره توسط پزشك و یا پزشكی قانونی (كپی برابر اصل)
۶- گواهی وفات صادره از ثبت احوال (كپی برابر اصل)
٧- كلیه مدارك بستری و بیمارستانی به غیر از صورتحساب و فاكتورهای درمانی (شامل برگه پذیرش و شرح حال اولیه – برگه خلاصه پرونده – برگه شرح عمل) كه بیمه شده قبل از فوت در آن مركز درمانی تحت معالجه قرار گرفته است

١- درصورت فوت بیمه شده بر اثر بیماری:

سابقه پوشش بیمه ای سال گذشته بیمه شده نزد دیگر شركت های بیمه ای درصورتیكه بیمه شده اولین سال بیمه ای را با شركت بیمه پارسیان داشته باشد.(ممهور به مهر شركت بیمه گر قبلی)

١- درصورت فوت بیمه شده بر اثر حادثه:

كپی برابر اصل گواهینامه متناسب با وسیله نقلیه ( در صورتی كه بیمه شده هدایت وسیله نقلیه را در زمان حادثه بر عهده داشته است )
كپی برابر اصل كروكی و گزارش راهنمایی و رانندگی ( در صورت فوت بیمه شده به دنبال حادثه رانندگی ) كه مشخصات بیمه شده در آن درج شده باشد.
گزارش نیروی انتظامی و یا پزشكی قانونی (برگه معاینه جسد و نظر نهایی پزشكی قانونی مبنی بر تعیین نهایی علت فوتدرصورت حوادث خاص مانند: قتل- خودكشی- مسومیت و موارد فوت مشكوك)

٢- درصورت نقص عضو كلی و جزئی:

١- نامه بیمه گذار مبنی بر وقوع حادثه برای شده
٢- گزارش مشروح حادثه كه توسط مراجع ذیصلاح (كلانتری ، پزشك قانونی ، نیروی انتظامی و …) تهیه شده باشد و یا كارفرما كه در آن مشخصات بیمه شده درج شده باشد.
٣- در صورت بروز حادثه ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده :گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه و كروكی تصادف
۴- كپی صفحه اول شناسنامه و كارت ملی بیمه شده (كپی برابر اصل)
۵- فیش حقوقی ماه وقوع حادثه و دو ماه قبل از آن (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)
۶- حكم استخدامی و یا قرارداد كاری با بیمه شده مربوط به زمان حادثه (ممهور به مهر شركت بیمه گذار)
٧- گواهی پزشك معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن عضو یا اعضاء حادثه دیده بیمه شده و تعیین عوارض باقیمانده (اصل گواهی)
٨- کلیه مدارك پزشكی، بیمارستانی به غیر از صورت حساب و فاكتور ها ( شامل برگه پذیرش – شرح حال اولیه – خلاصه پرونده و شرح عمل ) كه بیمه شده بلافاصله پس از وقوع حادثه در آن مركز درمانی بستری شده باشد.
٩- رادیو گرافیهای عضو اسیب دیده قبل و بعد از درمان
١۰- در صورتی كه قرارداد هزینه های پزشكی را نیز تحت پوشش قرار دهد، اصل كلیه فاكتور ها و صورت حساب بیمارستانی دارای مهر و تاریخ

٣- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از حادثه (درصورتیكه در بیمه نامه عمر و حوادث گروهی پوشش هزینه پزشكی خریداری شده باشد)

١- گزارش حادثه درصورتیكه در محیط كار باشد تكمیل فرم گزارش حادثه توسط كارفرما
٢- اصل مدارك پرداخت هزینه های انجام شده .
٣- گزارش پزشك معالج مبنی بر علت حادثه و میزان صدمه وارده.
۴- در صورت بروز هزینه های پزشكی ناشی از تصادف وسیله نقلیه و راننده بودن بیمه شده: گواهینامه رانندگی بیمه شده مرتبط با نوع وسیله نقلیه.
۵- كپی شناسنامه بیمه شده .
۶- آخرین حكم كارگزینی
٧- فیش حقوق بیمه شده

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه عمر گروهی و حوادث بیمه پارسیان