بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

  این بیمه نامه را صاحبکار اخذ می نماید در حقیقت بیمه نامه های مذکور در ردیف 1 و 2 این بروشور خسارات فیزیکی به پروژه ناشی از اجرای کار و همچنین در بخش دو مسئولیت مدنی بیمه گزار را بیمه می نماید.

بیمه عدم النفع ناشی از تاخیر در بهره برداری بیمه پارسیان

این بیمه نامه ضرر و زیان مالی ناشی از تاخیر در بهره برداری را به صاحبکار می پردازد  اگر در حین اجرای کار خسارتی به پروژه وارد شود و آن خسارت باعث طولانی شدن زمان اجرا و به عبارت دیگر تاخیر در بهره برداری شود با توجه به قدرت اسمی پروژه و سود پیش بینی شده از سوی صاحبکار طبق شرایط بیمه نامه جبران می گردد این بیمه نامه دارای فرانشیز زمانی می باشد مثلاً سه ماه به عنوان فرانشیز در نظر گرفته می شود، بدین معنی که اگر پروژه تا سه ماه تاخیر داشت بیمه گر مبلغی را نمی پردازد ولی اگر بیش از سه ماه بود بیمه گر ضرر و زیان متناسب با مازاد به سه ماه را پرداخت می نماید.