بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی

با توجه به وجود برخی ساخت و سازهای غیر استاندارد و متعاقباً ریزش جزئی یا كلی ساختمان ها، شركت بیمه پارسیان با ارائه بیمه نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسكونی، هزینه های ناشی از ویرانی یا خسارت وارده به ساختمان كه ناشی از طراحی غلط،‌ نظارت غلط و استفاده از مصالح معیوب و غیر استاندارد باشد را به مدت 10 سال از تاریخ پایانكار ساختمان تحت پوشش قرار می دهد. هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت، پاکسازی محل و برداشت ضایعات نیز می تواند با پرداخت مبلغ اضافی تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه‌نامه عیوب اساسی و پنهان ساختمان های مسکونی