راهنمای خسارت بیمه باربری بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه باربری بیمه پارسیان

١- محمولات صادراتی – وارداتی:

١- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
٢- بارنامه
٣- فاکتور خرید
۴- صورت بسته بندی
۵- گواهی مبداء
۶- راه نامه C.M.R در حمل های زمینی
٧- تصویر پشت و روی پروانه ورودی کالا
٨- قبوض انبار گمرکی
٩- صورت مجلس گمرکی یا بندری
١۰- گواهی کسر تخلیه یا عدم تحویل(در صورت کسری کالا)
١١- گزارش بازدید نماینده خارجی(در صورتی که خسارت خارج از کشور واقع شده باشد)
١٢- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه (در مورد خسارت ناشی از حادثه)
١٣- برگ جانشینی یا فرم وکالتنامه لاتین


٢- محمولات حمل و نقل داخلی:

١- اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
٢- بارنامه
٣- فاکتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه شده
۴- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
۵- صورت مجلس یا گزارش کارشناسی شرکت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت

٣- محمولات وسائط نقلیه آبی (شناورهای کوچک دریایی):

١- اعلام خسارت بموقع بیمه گذار
٢- گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
٣- گزارش هواشناسی محل وقوع حادثه
۴- گواهی سازمان بنادر و کشتیرانی مبنی بر وقوع حادثه
۵- پروانه ثبت و بهره برداری
۶- گزارش قابلیت دریاپیمایی از موسسات معتبر و مورد تایید سازمان بنادر و کشتیرانی
٧- گواهی نامه ایمنی سازمان بنادر و کشتیرانی
٨- آخرین مجوز خروج شناور از بندر مبداء

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه باربری بیمه پارسیان