بیمه نامه اعتباری

بیمه نامه اعتباری
شركت بیمه پارسیان با دریافت حق بیمه متعهد میگردد در چهارچوب قرارداد فی مابین و درصورت عدم پرداخت اقساط از سوی اعتبار گیرنده، اقساط معوق را به اعتبار دهنده (بیمه گزار) بپردازد. بانک ها و مؤسسات اعتباری و سایر اشخاص حقوقی ارایه كننده خدمات مالی(اعطای وام و تسهیلات و غیره)مشروط بر آن كه برای فعالیت خود از بانك مركزی مجوز داشته باشند. همچنین بنگاه های اقتصادی، موسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیر دولتی تحت پوشش این نوع بیمه نامه قرار می گیرند. این شركت با ارایه بیمه های اعتباری، ریسك عدم وصول یا تأخیر در وصول مطالبات را می پذیرد. لازم به ذكر است ارایه بیمه نامه های اعتباری منوط به بررسی ریسك مؤسسات اعتباری، میزان تسهیلات، ضریب نكول و سایر شرایط خواهد بود.

بیمه نامه اعتباری