بیمه وجوه در صندوق و گردش

بیمه وجوه در صندوق و گردش
در این بیمه نامه بانك ها، موسسات و شركت ها موجودی نقدی خویش اعم از وجه نقد و مسكوكات موجود در گاوصندوق ها، ATM و همچنین وجوه روی پیشخوان بیمه گزار كه توسط مشتری به تحویلدار تحویل داده، شده را در تمام مدت شبانه روز پوشش می دهد. پوشش وجوه در صندوق و گردش محدود به وجوه ریالی، چك های تضمین شده بانكی و سفته (به استثنا سفته های تضمینی) است .

بیمه وجوه در صندوق و گردش

بیمه وجوه در صندوق و گردش بیمه پارسیان

خطرات و حوادث تحت پوشش

  • . سرقت مسلحانه و غير مسلحانه با شكست حرز
  • . آتش سوزي ، انفجار و صاعقه
  • . تصادف و يا تصرف وسيله نقليه حامل وجوه
  • . تصادف و تصادم شناورهاي دريايي و كشتي و غرق آن ها و
  • دزدي دريايي و سوانح مربوط به قطار و هواپيماهاي حامل وجوه و هواپيما ربايي .