بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

استفاده از بخار در صنایع موجبات انفجار بویلر و خسارت به اشخاص ثالث اعم از بدنی و یا مالی و همچنین اموال مجاور متعلق به صاحب بویلر گردید. بنابراین این بیمه نامه نخستین بیمه نامه ای است که در صنعت بیمه در رشته بیمه های مهندسی صادر شده است، امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی بویلر و مخازن تحت فشار بر اساس قانون باید بصورت دوره ای توسط مهندسین ذیصلاح بازدید شوند تا از نظر عدم نقص فنی و سالم بودن سیستمهای ایمنی اطمینان حاصل شود. شرکتهای بیمه در بخش مهندسی با صدور بیمه بویلر و مخازن تحت فشار خدمات بازدید اولیه و صدور گواهی سالم بودن را نیز انجام می دهند.

بیمه بویلر و مخازن تحت فشار بیمه پارسیان

این بیمه نامه خسارت بویلر و مخزن را که ناشی از انفجار فیزیکی و یا شیمیائی باشد را پرداخت نموده، خسارت جانی و مالی به اشخاص ثالث و همچنین خسارت اموال مجاور متعلق به بیمه گذار را نیز تحت پوشش قرار می دهد.