بیمه باربری داخلی بیمه پارسیان

بیمه نامه‌های باربری داخلی یكی از بیمه‌نامه های باربری است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هایی كه مبدأ و مقصد حمل آنها یكی از شهرهای ایران می‌باشند، آن را تهیه می‌نمایند.

بیمه باربری داخلی بیمه پارسیان

 خطرات تحت پوشش حمل و نقل داخلی در بیمه پارسیان

  • خطرات اصلی: آتش‌سوزی و حادثه وسیله نقلیه شامل: تصادف، تصادم، واژگونی و سقوط وسیله نقلیه
  • خطرات اضافی: كه بر حسب توافق و با دریافت حق بیمه اضافی هنگام صدور بیمه‌نامه به خطرات اصلی اضافه می شوند از قبیل خسارتهای ناشی از بارگیری، تخلیه، سرقت كل محموله به همراه وسیله نقلیه، آب دیدگی و سقوط كالای مورد بیمه از روی وسیله حمل.

 اسناد و مدارك لازم جهت بررسی و پرداخت خسارت باربری داخلی

  •   اعلام خسارت به موقع بیمه گذار
  •   بارنامه
  •   فاكتور یا سندی مبنی بر تعیین ارزش واقعی بیمه‌شده
  •   گزارش مقامات انتظامی محل وقوع حادثه
  •   صورت مجلس یا گزارش كارشناسی شركت بیمه مبنی بر تعیین میزان خسارت