مدیران بیمه پارسیان

مدیران بیمه پارسیان

سعیدرضا ابراهیمی

مدیر توسعه سرمایه انسانی و آموزش

سارا دادرس

مدیر ریسک

محمدرضا کمالی نفر

مدیر بیمه های اتکایی و بین الملل

فرزاد گوهری

مدیر حسابرسی داخلی

افشین نوری

مدیر روابط عمومی و تبلیغات

مجید حسین خانلو

مدیر امور حقوقی و قراردادها