مجید حسین خانلو مدیر امور حقوقی و قراردادها بیمه پارسیان

مجید حسین خانلو

Position: مدیر امور حقوقی و قراردادها
Phone: 88664850