مدیران پشتیبانی و اقتصادی

مدیران پشتیبانی و اقتصادی

محسن آخوندی

مدیر سرمایه گذاری و بررسی های اقتصادی

سید احتشام موسوی

مدیر پشتیبانی

محسن صفری

مدیر امور اداری و رفاهی کارکنان

فرزانه اسمعیلی جعفرزاده

مدیر مالی

چارت سازمانی بیمه پارسیان