راهنمای خسارت بیمه عمر انفرادی بیمه پارسیان

راهنمای خسارت بیمه عمر پارسیان

1. فوت در اثر بیماری:

 • 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • 2. كپی برابر اصل كارت ملی
 • 3. كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • 4. مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • 5. كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • 6. مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…
 • 7. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارایه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 30 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارایه گردد.

2. فوت در اثر حادثه:

 • 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • 2. كپی برابر اصل كارت ملی
 • 3. كپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی (دارای تاریخ وفات و مهر باطل شد)
 • 4. مدارك مرتبط با فوت شامل: كپی برابر اصل گواهی فوت ،‌ كپی برابر اصل گواهی وفات (خلاصه رونوشت وفات)
 • 5. كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل: گزارش حادثه نیروی انتظامی،‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • 6. كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی روز حادثه (در صورت وجود)
 • 7. اگر مطابق بیمه‌نامه، بیمه‌شده دارای ذینفع تعیین شده باشد،‌ مبلغ خسارت مطابق درصدهای تعیین شده در وجه آنان پرداخت خواهد شد. در غیر این صورت ارایه گواهی انحصار وراثت الزامی است. در حالتی‌ كه مبلغ سرمایه بیش از 30 میلیون ریال باشد، گواهی انحصار وراثت نامحدود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت محدود باید ارایه گردد.

3. امراض خاص:

 • 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • 2. كپی برابر اصل كارت ملی
 • 3. كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • 4.كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی (سیر درمان)، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • 5. مدارك مرتبط با زمان شروع بیماری شامل اقدامات تشخیصی اولیه،‌ آزمایش‌ها و اسكن‌ها و…
 • 6. اصل صورتحساب‌ها و كلیه فاكتورها یا قبوض صندوق مربوط به پرداخت‌های انجام شده

4. در صورت بروز نقص عضو یا از كار افتادگی دائم ناشی از حادثه

 • 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • 2. كپی برابر اصل كارت ملی
 • 3. كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • 4. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • 5. كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • 6. مدارك پزشكی روز حادثه
 • 7. گزارش پزشك معالج مبنی برختم درمان و عوارض به جا مانده دائم
 • 8. مدارك مورد تایید پزشكی قانونی

5. معافیت از پرداخت هزینه‌ها در اثر از كارافتادگی دائم و كامل ناشی از حادثه یا بیماری:

 • 1. اصل بیمه‌نامه و سایر ملحقات آن
 • 2. كپی برابر اصل كارت ملی
 • 3. كپی برابر اصل صفحه اول شناسنامه
 • 4. گزارش حادثه با تأیید مقامات مسئول
 • 5. كلیه مدارك مرتبط با حادثه شامل گزارش حادثه نیروی انتظامی، ‌ گواهینامه رانندگی (در صورت راننده بودن بیمه‌شده)، كروكی حادثه (‌در صورت تصادف رانندگی)
 • 6. كپی برابر اصل مدارك پزشكی و بیمارستانی مرتبط با بیماری یا حادثه شامل شرح حال اولیه،‌ شرح فعالیت‌های درمانی، خلاصه پرونده، شرح عمل،‌ ‌نسخ دارویی و …
 • 7. مدارك نشان‌دهنده نقص عضو و از كار افتادگی كلی و دائم بیمه‌شده (عكس یا گرافی‌های روز حادثه)
 • 8. گزارش پزشك معالج مبنی بر ختم درمان و عوارض به جا مانده دائم.
 • 9. مدارك مورد تایید پزشكی قانونی (در صورت وجود حادثه)

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه عمر انفرادی بیمه پارسیان