مدیران برنامه ریزی و توسعه بازار

مدیران برنامه ریزی و توسعه بازار

رشید غزال

مدیر امور شعب و نمایندگان

روح الله حیدری

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

امیر مومنی

مدیر طرح و برنامه

مجتبی خسروی

مدير توسعه بازار و امور مشتریان

چارت سازمانی بیمه پارسیان