مجتبی خسروی مدير توسعه بازار و امور مشتریان بیمه پارسیان

مجتبی خسروی

Position: مدير توسعه بازار و امور مشتریان
Phone: 42169370