بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

مفاهیم پایه و اصلی در پوشش های ارایه شده در این نوع بیمه نامه کاملاً مشابه با بیمه تمام خطر پیمانکاران است، با این تفاوت که بیمه تمام خطر نصب برای نصب انواع دستگاه ها و نصب تجهیزات نیروگاهی، تاسیسات مخابراتی، لوله کشی خطوط لوله خشکی و غیره به کار می رود. از آنجائیکه یکی از دغدغه های اصلی صاحبان و دست اندرکاران اینگونه پروژه ها، ‌خطرات حین دوره تست و راه اندازی می باشد، خطرات این دوره نیز تحت پوشش بیمه ای قرار خواهد داشت. همچنین در صورت پرداخت حق بیمه اضافی کلوزهای توسعه دهنده پوشش ها نیز قابل ارایه خواهند بود. در این نوع بیمه نامه نیز امکان ارائه پوشش دوره نگهداری (و یا دوره تضمین) پس از تحویل موقت وجود خواهد داشت.

بیمه تمام خطر نصب بیمه پارسیان

  شروع پوشش بیمه در بیمه تمام خطر نصب از زمانی است که اقلام مورد نصب سالم در سایت تخلیه شوند و بعد از آن کالاهای انبار شده در انبارهای گوناگون، هنگام نصب، آزمایش و  راه اندازی را بصورت تمام خطر تا تحویل موقت تحت پوشش قرار می دهد. بعد از تحویل موقت، بیمه نامه وارد دوره نگهداری می شود که دامنه پوشش بستگی دارد به نوع پوشش نگهداری که در هنگام صدور بیمه نامه پیمانکار مربوطه اخذ نموده است.

  بر اساس ماده 21 شرایط عمومی پیمان، پیمانکاری که برنده مناقصه است باید کار خود را نزد شرکت بیمه ای که صاحبکار تائید می نماید بیمه نموده و آن بیمه نامه را تا تحویل موقت معتبر نگهدارد. بنابراین پیمانکار اصلی نرخ و شرایط بیمه نامه را با ارائه مدارک لازم برای صدور بیمه نامه از شرکت یا شرکتهای بیمه اخذ نموده و جهت تائید به صاحبکار ارائه می کند. بیمه نامه با نرخ و شرایطی که صاحبکار تائید می کند صادر می گردد.

  در صورتی که کار به موقع به بهره برداری نرسد وظیفه تمدید بیمه نامه با پیمانکار اصلی است البته بیمه گر نیز یکماه مانده به تحویل موقت و یا زمان شروع دوره نگهداری پیش بینی شده در بیمه نامه فرم یادآوری به بیمه گزار ارسال می نماید و این یک یادآوری مهم بشمار می رود، بیمه گزار در بیمه تمام خطر نصب و پیمانکاران شامل صاحبکار، پیمانکار اصلی و کلیه پیمانکاران فرعی، مهندسین مشاور و بانک و موسسه وام دهنده می باشند، کلیه پیمانکاران مجری اعم از اصلی و فرعی تحت یک بیمه نامه تمام خطر بیمه می شوند.

شرايط عمومي بيمه‌نامه تمام خطر نصب