راهنمای خسارت بیمه بدنه خودرو پارسیان

راهنمای خسارت بیمه بدنه خودرو پارسیان

مراحل پذیرش خسارت بیمه بدنه

1-مراجعه زیاندیده به شعب پرداخت خسارت بیمه پارسیان (شعب پرداخت خسارت)

2-تكمیل فرم ” پذیرش اعلام خسارت بیمه‌نامه بدنه خودرو”

3-تحویل مدارك زیر جهت تشكیل پرونده به واحد پذیرش:

  • بیمه‌نامه بدنه
  • گواهینامه و كارت ملی راننده مسبب حادثه
  • كارت خودرو یا شناسنامه مالكیت
  • بیمه‌نامه شخص ثالث خودروی مورد بیمه
  • گزارش مقامات انتظامی (حسب مورد و نوع خسارت)
  • فاکتورهای تعمیرات و هزینه نجات و حمل (در صورت وجود)

4- كارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو مورد بیمه توسط كارشناس شركت بیمه

5-پرداخت خسارت مطابق شرایط عمومی و خصوصی بیمه نامه بدنه خودرو

6- در صورتیکه خودرو دارای پوشش اضافی سرقت درجا لوازم باشد میبایست گزارش مقامات انتظامی شامل کلیه قطعات سرقت شده به همراه شرح دقیق نحوه وقوع و تاریخ دقیق وقوع آن همراه با سایر مدارک ذکر شده ارایه گردد.

7-در خسارات ناشی از آتش سوزی، ارایه گزارش سازمان آتش نشانی و پلیس 110 الزامی است.

دانلود فرم راهنمای خسارت بیمه بدنه خودرو پارسیان