شرایط اعطای نمايندگی بيمه پارسيان

شرايط اعطای نمايندگی بيمه پارسيان
مزایای اخذ نمایندگی بیمه پارسیان

شرایط نمایندگی بیمه پارسیان(اشخاص حقیقی)

1. تابعيت دولت جمهوری اسلامی ايران.

2. اعتقاد به اسلام يا يكی از اديان رسمی كشور.

3. داشتن حسن اخلاق و توانايی برقراری ارتباط با مشتری.

4. عدم اعتياد به مواد مخدر، نداشتن سوء پيشينه كيفری و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم و عدم حجر.

5. داشتن گواهی پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم برای آقايان.

6. عدم اشتغال به كار (اعم از رسمی، پيمانی، قراردادی و ساعتی) به استثناء سمت هاي آموزشی در مؤسسات آموزش عالی.

7. دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي دیپلم.

8. قبولی در آزمون آداب بیمه مرکزی ج.ا.ا، متقاضيان پس از ثبت نام و قبولی در مصاحبه های اوليه و طی دوره بازاريابی، بايد حداقل به مدت 120 ساعت دوره آموزش نظری را طبق دستورالعمل ابلاغی بيمه مركزی ج.ا.ايران گذرانده و گواهی نامه قبولی دريافت نمايند.

شرايط اعطای نمايندگی بيمه پارسيان

شرايط اختصاصی اعطای نمايندگی حقوقی (شركت خدمات بيمه ای)

مديرعامل، اعضاي هيئت مديره و سهامداران نمايندگی حقوقی نمي توانند در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت های دولتی و غيردولتی، نيروهای نظامی و انتظامی و كليه دستگاه هايی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمايند شاغل (اعم از رسمی، پيمانی، قراردادی و ساعتی) باشند يا به عنوان نماينده شركت بيمه ديگر يا كارگزار بيمه فعاليت كنند. علاوه بر اين، اشخاص مذكور نمی توانند در ساير نمايندگی های حقوقی يا كارگزاری های حقوقی بيمه شاغل بوده و يا سمت و سهم داشته باشند.

1. داشتن حداقل سه عضو هيئت مديره.

2. داشتن حداقل 5 ميليارد ريال سرمايه اوليه.

3. ارایه گواهی نامه بانک، حاكی از تأديه قسمت نقدی سرمايه، حداقل به مقدار 50% كل سرمايه نماينده حقوقی.

4. نداشتن سوء پيشينه كيفری و همچنين نداشتن سابقه محكوميت به جرائم نام برده شده در ماده 64 قانون تأسيس بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران و بيمه گری برای اعضاء هيئت مديره.

5. مديرعامل و حداقل يك عضو بيمه ای هيئت مديره بايد واجد شرايط نمايندگان حقيقی مندرج در شرايط عمومی متقاضيان نمايندگی بيمه پارسيان به شرح فوق باشند.

6. تبصره: مديرعامل و اعضای هيئت مديره و كاركنان شاغل (اعم از رسمی، پيمانی، قراردادی و ساعتی) شركت های بيمه و بيمه مركزی ج.ا.ايران نمی توانند به عنوان نماينده حقيقی فعاليت نمايند و يا در نمايندگی های حقوقی، سمت يا سهم داشته باشند. متقاضيان اخذ نمايندگی حقوقی، درصورت دارا بودن كليه شرايط فوق، می توانند درخواست خود به همراه طرح توجيهی (business plan) شامل تعيين بازار هدف، پيش بيني درآمد قابل تحصيل در سال اول فعاليت و برنامه های كاری مورد نظر (با لحاظ نمودن مفاد” آئين نامه تنظيم امور نمايندگی بيمه – شماره 75 بیمه مرکزی ج.ا.ا“) به صورت كتبي به مدیریت امور شعب، نمایندگان و کارگزاران شركت بيمه پارسيان ارسال نمايند.

متقاضیان اخذ نمایندگی جهت آشنایی با دریافت نمایندگی عمر آیین‌نامه شماره ٩۶ را مطالعه فرمایید

بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی نمایندگان و اعضا درجه یک خانواده ایشان در بیمه پارسیان

تسهیلات وام دفتر

اعطای تسهیلات وام خرید دفتر به نمایندگان با عملکرد مثبت در بیمه پارسیان

تسهیلات تجهیزات دفتر

اعطای تسهیلات جهت تجهیزات دفتر نمایندگی در بیمه پارسیان

کارمزد سریع

پرداخت کارمزد 2 بار در هر ماه در بیمه پارسیان

درآمد عالی

درآمد نامحدود با توجه به عملکرد

تخفیفات بیمه خانواده

تخفیفات بیمه نامه نمایندگان و افراد درجه یک خانواده ایشان در بیمه پارسیان