بیمه سنوات كاركنان بیمه پارسیان

بیمه سنوات كاركنان با هدف ایجاد پشتوانه مالی برای ایام بازنشستگی كاركنان و نیز كاهش تعهدات مالی كارفرما طراحی گردیده است. در این طرح كارفرما با پرداخت مبلغی معادل پایه حقوق كاركنان بصورت سالانه و فراهم آوردن پوشش های بیمه ای برای آنان، سرمایه مناسب و مطمئنی را در زمان بازنشستگی یا قطع همكاری برای كاركنان تامین می‌نماید.

بیمه سنوات كاركنان بیمه پارسیان

مزاياي ویژه براي كارفرمايان:

 • – پرداخت سنوات كاركنان به شركت بيمه براساس حقوق پايه هر سال
 • – سرمايه گذاري سنوات پرداختي و تشكيل اندوخته سرمايه گذاري
 • – امكان پرداخت حق سنوات واقعي كاركنان بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي و مدت زمان سابقه نزد شركت بيمه
 • – امكان پرداخت مبلغي بيش از سنوات واقعي كاركنان در زمان بازنشستگي
 • – تخصيص سود تضميني سالانه بصورت روزشمار به اندوخته سرمايه گذاري
 • – بهره مندي از سود مشاركت معادل ۸۵ % سود تحقق يافته مازاد بر سود تضميني در صورت از محل اندوخته بيمه نامه هاي سنوات

مزاياي ویژه براي كاركنان:

 • – تجميع مبالغ سنوات بر اساس آخرين حق بيمه پرداختي كارفرما و دريافت آن در پايان زمان همكاري
 • – امكان دريافت مبلغي مازاد بر مبلغ سنوات واقعي در زمان بازنشستگي
 • – امكان دريافت سرمايه بيمه نامه بصورت يكجا يا مستمري
 • – استفاده از پوشش هاي بيمه اي به مدت ۳۰ سال
 • – امكان استفاده از پوشش هاي بيمه اي در حين قرارداد
 • – تامين سرمايه بيمه اي متناسب با حق بيمه پرداختي براي اعضاي خانواده در صورت فوت هر يك از كاركنان در طول قرارداد
 • – معافيت سرمايه دريافتي از ماليات بر ارث و درآمد 
  امكان دريافت وام تا ۹۰ % ارزش بازخريدي بيمه نامه با شرايط استثنايي:
  – بدون ضامن و سپردن وثيقه
  – بازپرداخت در دوره زماني حداكثر ۴ ساله و با مناسب ترين نرخ بهره
  -كاهش نيافتن اندوخته بيمه نامه و تخصيص سود به كل اندوخته بيمه نامه درصورت دريافت وام

تعهدات و پوشش هاي بيمه ای:

 • – امكان تعيين سرمايه فوت تا ۱۸ برابر حق بيمه پرداختي سالانه
 • – كمك هزينه درماني بيماريهاي صعب العلاج معادل ۳۰ درصد سرمايه بيمه اي تا سقف ۳۰۰ ميليون ريال براي هر يك از كاركنان
 • – دريافت سرمايه تا ۴ برابر سرمايه بيمه اي درصورت فوت براثرحادثه
 • – دريافت سرمايه نقص عضو يا از كارافتادگي دائم ناشي از وقوع حادثه

مزاياي ويژه طرح سنوات پارسيان:

 • – امكان انتقال تعهدات سنوات تجميع شده سالهاي گذشته به شركت بيمه
 • – ارائه تخفيف جمعي و افزايش ارزش بازخريدي بيمه نامه
 • – ارائه تخفيف از ديگر رشته هاي بيمه اي (بدنه، حوادث، آتش سوزي و…)
 • – دريافت سود تشويقي در صورت پرداخت حق بيمه زودتر از تاريخ سررسيد
 • – امكان افزايش حق بيمه پرداختي متناسب با حقوق پايه هر سال
 • – افزايش پوشش هاي بيمه اي در هر سال متناسب با افزايش حق بيمه پرداختي

شرايط عمومي بيمه‌نامه عمر طرح سنوات