منشور و سند اخلاقی بیمه پارسیان

منشور و سند اخلاقی بیمه پارسیان

ارزش‌های بنیادی و سند اخلاقی بیمه پارسیان

پایبندی، اثربخشی، راستی، سرآمدی، یادگیرنده، انگیزش، نوآوری