بیمه مسئولیت كارفرمایان در قبال كاركنان غیر ساختمانی بیمه پارسیان

كاركنان در حین انجام كار در معرض خطر یا خطراتی قرار می‌گیرند كه اجتناب ناپذیر است. در ماده 91 قانون كار آمده است كه: “كلیه كارفرمایان و مسئولان واحدهای موضوع قانون كار مكلفند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محیط كار، وسایل و امكانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی كاربرد وسایل فوق‌الذكر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند.”

بیمه مسئولیت كارفرمایان در قبال كاركنان غیر ساختمانی بیمه پارسیان

بر اساس این ماده، در صورت وقوع حادثه‌ای كه منجر به جراحت، نقص عضو و یا فوت كاركنان (اعم از استخدامی، قراردادی، روزمزد و…) شود، در بسیاری از موارد كارفرما مقصر شناخته شده و ناچار به جبران خسارت وارده و در صورت فوت پرداخت دیه خواهد بود. بیمه‌نامه مسئولیت كارفرما در قبال كاركنان به عنوان جانشین از طرف كارفرما جبران هزینه‌های پزشکی، غرامت فوت و نقص عضو و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از كارفرما را بر عهده می‌گیرد.

برخی از كارفرمایان بر این باورند كه با داشتن بیمه تامین اجتماعی برای كاركنان، از خرید بیمه‌نامه‌های مسئولیت بی‌نیاز خواهند شد. نكته قابل توجه این است كه پوشش‌های این دو بیمه‌نامه كاملا متفاوت می‌باشند. بدین معنا كه سازمان تامین اجتماعی تعهدی در قبال پرداخت خساراتی كه مسئول آن كارفرما باشد، ندارد و یا اگر خسارات مذكور را جبران نماید طبق ماده 66 قانون تامین اجتماعی، نسبت به بازیافت آن از كارفرما اقدام می‌نماید، در حالیكه در بیمه مسئولیت كارفرما این مورد تحت پوشش می باشد. به عبارت دیگر چنانچه كارگری دچار نقص عضو یا فوت گردد، بیمه تامین اجتماعی صرفا مستمری پرداخت می‌نماید و تعهدی در قبال دیه فوت یا جرح نخواهد داشت در حالیكه بیمه مسئولیت متعهد پرداخت دیات مذكور می‌باشد.