تماس با بیمه پارسیان

بیمه پارسیان دفتر مرکزی
بیمه پارسیان
ردیفواحد تلفن مستقیم
1اتومبیل-دفتر مرکزی 8259-داخلی1551
2بیمه های اشخاص 88642570
3بیمه عمر انفرادی 8259-داخلی1112
4معاونت بیمه های اموال و مسئولیت 88642680
5بیمه باربری 88642653
6بیمه مسئولیت 88642626
7بیمه آتش سوزی 88642750
8بیمه نفت و انرژی 88642754
9بیمه اتکایی 88642546
10بیمه مهندسی 88642630-32
11امور حقوقی 8259-داخلی1181
12امور مالی 8259-داخلی1462
13امور سهام 8259-داخلی1494
14امور شعب، نمایندگان و كارگزاران 8259-داخلی1351
15فناوری اطلاعات 88642590-92
16فناوری اطلاعات- پشتیبانی 42169100-5
17توسعه منابع انسانی 42169420
18تحقیق و توسعه 88642594
19روابط عمومی 42169341
20آموزش 8259- داخلی1005
21امور مشتریان 42169370
22کمیته فنی 88642544
23مدیریت ریسک 88642782
24مدیریت حسابرسی 8259- داخلی1303
25بیمه هواپیما، کشتی و خاص 8259- داخلی1586
شماره تلفن داخلی های بیمه پارسیان