بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح سالمندان بیمه پارسیان

طرح سالمندان با هدف ارائه پوشش بیمه عمر، همچنین امكان سرمایه‌گذاری مطمئن و سودآور برای پس اندازهای خرد متناسب با نیاز سالمندان و در نهایت كسب رضایت ایشان طراحی گردیده است . در طرح بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری (طرح بیمه سالمندان) ، ضمن ارائه پوشش عمر و تشكیل اندوخته از ابتدای ٦٦ سالگی، امكان دریافت یكی از انواع مستمری در انتهای مدت بیمه‌نامه در نظر گرفته شده است. همچنین در این طرح هزینه‌های بیمه‌گری صفر در نظر گرفته شده است.

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح سالمندان بیمه پارسیان

هزینه آزمایشات اعم از غربالگری و عمومی به عهده بیمه گذار می باشد.

آزمایشات غربالگری عبارت است از :
1- آقایان:  كولونسكوپی، آندوسكوپی  و  PSA
2- بانوان: كولونسكوپی، آندوسكوپی، ماموگرافی و پاپ اسمیر.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را از قبل انجام داده باشد و بیشتر از ١ سال از انجام آن نگذشته باشد، در صورت ارائه به بیمه گر مبنای ارزیابی پزشكی برای بیمه شده قرار خواهد گرفت.
  در صورتی که بیمه شده آزمایشات غربالگری را ارائه نماید و مورد تایید پزشک معتمد بیمه گر قرار گیرد، آزمایشات عمومی برای بیمه شده، از طرف بیمه گر درخواست می گردد.
  بیمه گر در پذیرش و عدم پذیرش بیمه شده در طرح سالمندان مختار می باشد.
  در محاسبات طرح بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری سالمندان، به منظور تکریم سالمندان محترم هزینه بیمه گری صفر در نظر گرفته شده است.
  سایر موارد مشابه بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری عادی می باشد.