محمدرضا صالحی نژاد رییس شعبه قزوین بیمه پارسیان

محمدرضا صالحی نژاد

Position: رییس شعبه قزوین
Phone: 02833691200