معاونین بیمه پارسیان

معاونین بیمه پارسیان

فرهاد كيوان

مدير دفتر مديرعامل

علی اصغر عنایت

رئیس شورای فنی

محمدرضا قوی پنجه

پشتیبانی و اقتصادی

ليلا کريميان

اموال

نادر صفاجو

برنامه ریزی و توسعه بازار

نادر اشرفی

اشخاص و مسئولیت

فرهاد كيوان مدير دفتر مديرعامل

فرهاد كيوان

Position: مدير دفتر مديرعامل
Phone: 8259-داخلي 1610
Email: Keyvan@parsianinsurance.com

علی اصغر عنایت رئیس شورای فنی

علی اصغر عنایت

Position: رئیس شورای فنی
Phone: 88642544
Email: enayat@parsianinsurance.com

محمدرضا قوی پنجه معاون پشتیبانی و اقتصادی

محمدرضا قوی پنجه

Position: پشتیبانی و اقتصادی
Phone: 88642660
Email: ghavipanjeh@parsianinsurance.com

نادر صفاجو معاون برنامه ریزی و توسعه بازار

نادر صفاجو

Position: برنامه ریزی و توسعه بازار
Phone: 8259
Email: n.safajoo@parsianinsurance.com

ناصر اشرفی معاون بیمه های اشخاص و مسئولیت بیمه پارسیان

نادر اشرفی

Position: اشخاص و مسئولیت
Phone: 8259
Email: Ashrafi@parsianinsurance.com