نادر صفاجو معاون برنامه ریزی و توسعه بازار

نادر صفاجو

Position: برنامه ریزی و توسعه بازار
Phone: 8259