بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

سرنشین در مورد راننده یا افرادی است كه شخص ثالث محسوب نمی شوند اما در حادثه اتومبیل دچار زیان و خسارت می شوند. افرادی كه از طریق بیمه شخص ثالث نمی توانند غرامت و هزینه های پزشكی دریافت كنند، از طریق بیمه حوادث سرنشین می توانند این مشكل را حل نمایند و غرامت دریافت كنند و هزینه های پزشكی خود را نیز از شركت بیمه پارسیان دریافت دارند.

بیمه حوادث و سرنشین بیمه پارسیان

تعریف سرنشین در بیمه پارسیان

سرنشین شخصی است كه در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد، اعم از اینكه اتومبیل در حال حركت باشد و یا در حال توقف. سرنشین وسیله نقلیه به معنی عام شامل راننده، كمك راننده و مسافر وسیله نقلیه است.
بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی ( شخص ثالث ) معمولا همراه بیمه حوادث سرنشین و راننده صادر می شود و علت آن هم همانطور كه ذكر شد، پوشش بیمه ای استثنائات بیمه شخص ثالث توسط بیمه حوادث سرنشین است در واقع با این بیمه نامه كلیه اشخاص ثالث و همچنین سرنشینان اتومبیل بیمه هستند.

 بیمه حوادث سرنشین پارسیان همانند بیمه بدنه، جزء بیمه های اختیاری است.

download