محمود تدین

Position: عضو هيئت مديره
Phone: 8259

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 94 تا کنون
عضو هیئت مدیره شرکت پارسیس کیش از سال 93 تا سال 94
سرپرست شرکت گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 92 تا سال 93
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت بیمه معلم از سال 91 تا سال 91
قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 89 تا سال 91
مدیر عامل گروه راهبران اقتصادی آرمان از سال 87 تا سال 89
مدیریت سرمایه گذاری و اقتصادی سازمان اقتصادی کوثر از سال 85 تا سال 87
معاون پشتیبانی و تامین منابع شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان از سال 76 تا سال 85
کارشناس شرکت سازمان مدیریت صنعتی از سال 65 تا سال 69