مهدی شاهبازی رییس شعبه ارومیه بیمه پارسیان

مهدی شاهبازی

Position: رییس شعبه ارومیه
Phone: 04433481495