كورش پرويزيان رئيس هيئت مديره بیمه پارسیان

كورش پرویزیان

Position: رئیس هیئت مدیره
Phone: 8259

  مدیرعامل بانك پارسیان از سال ١٣٩٣ تاكنون
  مدیرعامل بانك سینا از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٣
  مشاور عالی رئیس كل بانك مركزی،‌عضو شورای پول و اعتبار و رئیس موسسه عالی بانكداری از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٢
  عضو غیرموظف هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩۰
  مدیرعامل بانك توسعه صادرات از سال ١٣٨۶ تا ١٣٨٩
  عضو هیات علمی دانشگاه شاهد از سال ١٣٨۴ تا ١٣٨۶