ریسک های مرتبط بیمه عمر

اصولا بیمه های عمر و مستمری ها دو نوع ریسک اصلی را در زندگی انسان پوشش می دهند.
فوت ناگهانی و غیر منتظره: (ریسک فوت):
این ریسک مخصوصا در مورد فوت سرپرست و نان آور خانواده از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از خانواده ها، حیات اقتصادی خانواده به وجود نان آور آن وابسته است و با فوت ناگهانی او، اعضای دیگر از حمایت های مادی و معنوی وی محروم می شوند، درآمدهای حاصل از فعالیت و کسب و کار وی نیز قطع می شود و خانواده تحت شرایط و آسیبهای سخت اقتصادی و به طبع آن اجتماعی قرار می گیرد.

طول عمر بیش از حد انتظار (ریسک حیات):
در مقابل خطر فوت این خطر قراردارد که در آن فرد و خانواده، در اثر طول عمر بسیار زیاد وی در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند. دلیل این امر آن است که با افزایش سن و رسیدن دوران بازنشستگی و کهولت سن، درآمد افراد کاهش می یابد و در مقابل، هزینه های او نیز به دلیل افزایش هزینه های درمانی ناشی از بیماری ها و مشکلات پیری با افزایش روبروست.

برای پوشش دادن به این ریسک ها، اصولا سه نوع بیمه عمر وجود دارد:
1- بیمه عمر به شرط فوت (با پوشش فوت)
2- بیمه عمر به شرط حیات (با پوشش حیات)
3- بیمه عمر به شرط فوت و حیات (پوشش توام فوت و حیات یا مختلف)


به عبارت دیگر، تمامی انواع بیمه های عمر در جهان، در یکی از این 3 طبقه قرار می گیرند.
در بیمه های با پوشش فوت، بیمه گر تنها در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، منافع فوت بیمه را پرداخت می نماید و در قبال زنده بودن فرد تعهدی ندارد.
در بیمه نامه های با پوشش حیات، بیمه گر تنها در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه، منافع بیمه نامه را می پردازد و تعهدی در قبال فوت وی ندارد
در بیمه های با پوشش توام فوت و حیات، بیمه گر در هر دو صورت (فوت و حیات بیمه شده) متعهد به پرداخت منافع تعیین شده در بیمه نامه می باشد. در این بیمه نامه ها که به بیمه های مختلط نیز موسومند، در صورت فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه، بیمه گر سرمایه فوت را پرداخت می کند و در صورت حیات وی در انتهای مدت بیمه نامه بیمه گر متعهد به پرداخت سرمایه حیات است

Cover