برداشت از اندوخته

این ویژگی یكی از مهمترین ویژگیهای بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری است چرا كه با این پوشش بیمه‌گذار می‌تواند از مبالغ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری شده خود در بیمه‌نامه در طول مدت بیمه‌نامه استفاده كند و نیازی نیست تا انتهای قرارداد منتظر مانده و یا آن را بازخرید نماید. با برداشت از صندوق اندوخته هیچیك از پوششهای بیمه‌ای قرارداد تغییر نمی‌كند، فقط مبالغ اندوخته با توجه به مبلغ باقیمانده در صندوق تعدیل خواهد شد.


میزان برداشت از اندوخته بیمه‌نامه بصورت زیر می‌باشد:

1-  از ابتدای سال سوم تا پایان سال ششم، حداكثر 50% اندوخته بیمه‌نامه
2-  از ابتدای سال هفتم، حداكثر 90% اندوخته بیمه‌نامه

تفاوت برداشت از اندوخته و وام در این است كه در صورت دریافت وام، بیمه‌گذار می­بایست اقساط وام دریافتی را به شركت بیمه بپردازد. نرخ بهره محاسبه شده برای وامهای پرداختی 4% بیش از سود تضمینی (در حال حاضر 19%) است در حالیكه در برداشت از اندوخته لزومی به بازپرداخت مبلغ دریافتی نیست.

در برداشت از اندوخته، ارزش اندوخته بیمه‌نامه به میزان مبلغ برداشت تعدیل گردیده و كاهش می‌یابد در حالیكه در صورت دریافت وام و پرداخت كامل آن ارزش اندوخته بیمه‌نامه بدون تغییر خواهد ماند.

Cover