بازخرید

  در بیمه‌های عمروسرمایه‌گذاری، بیمه‌گذار در حین قرارداد می‌تواند بیمه‌نامه خود را فسخ نماید. در این صورت شركت بیمه صرفا ارزش بازخریدی بیمه‌نامه پس از كسر هزینه‌های بیمه‌ای را  پرداخت می‌كند.

  این شرایط در خصوص كلیه بیمه‌نامه‌هایی كه دارای اندوخته سرمایه‌گذاری است، برقرار می‌باشد.

  با وجود شرط بازخریدی بیمه‌نامه، بیمه‌گذار می‌تواند قرارداد بیمه‌عمر را برای 20 یا 30 سال خریداری نماید درعین حال درصورتی كه بخواهد قرارداد خود را بعد از سال پنجم بازخرید نماید، این بازخریدی تاثیری بر ارزش بازخریدی بیمه‌نامه وی نخواهد داشت، این موضوع دو مزیت برای بیمه‌گذار دارد:

1-   در صورتی كه امكان تداوم بیمه‌نامه برای وی مقدور نباشد، قرارداد خود را فسخ می‌كند در عین حال بخاطر فسخ آن جریمه‌ای پرداخت نمی‌كند.
2-   اگر این فرد قرارداد كوتاه مدتی را منعقد كرده باشد مثلا 7ساله ممكن است در پایان آن قرارداد امكان انعقاد قرارداد جدید یا ارائه پوششهای اضافی به دلیل بروز بیماریها و یا بالا رفتن سن وی امكان‌پذیر نباشد اما در صورت انعقاد قرارداد 20ساله تا پایان آن می‌تواند از پوششهای این قرارداد استفاده كند.  

نكته حائز اهمیت آنكه شركت بیمه پس از دریافت مبلغ حق‌بیمه، ابتدا هزینه‌های مربوط به تعهدات بیمه‌ای و سایر هزینه‌ها را از حق بیمه كسر كرده و مبلغ باقی‌مانده را به اندوخته بیمه‌نامه اضافه می‌كند، بنابراین بازخرید بیمه‌نامه در سالهای اول باعث متضرر شدن بیمه‌گذار می‌شود، زیرا ارزش بازخریدی از مجموع مبالغ پرداختی بیمه‌گذار كمتر است.

 

خلاصه:
  بازخرید راهی است برای پایان دادن به قرارداد قبل از موعد اتمام دوره آن است و بر اساس آن، بیمه گذار حق دارد بیمه نامه را طبقه محاسبه ای که از طرف شرکت به عمل خواهد آمد، بازخرید نماید. بیمه گر نیز مکلف است که ارزش بازخرید بیمه نامه را پس از کسر هزینه های انجام شده با رعایت شرایط بیمه نامه صادره پرداخت نماید. مقررات با خرید در مورد بیمه نامه هایی اعمال می شود که دارای اندوخته سرمایه گذاری است و در تعیین مبلغ بازخرید هزینه های مستهلک نشده بیمه گر از اندوخته ریاضی قراردارد کسر می شود.

ارزش بازخرید بیمه عمر و سرمایه گذاری در سالهای اول تا پنجم به ترتیب معادل 90، 92، 94، 96، 98 و در سال ششم و بعد از آن معادل 100درصد اندوخته سرمایه گذاری پس از کسر هزینه های وصول نشده خواهد بود.

Cover