دریافت اندوخته سرمایه گذاری

  حق بیمه های پرداختی بیمه گذار پس از کسر هزینه ها، پوشش های اضافی، مالیات بر ارزش افزوده و قسمتی که برای پوشش خطر فوت در نظر گرفته شده است به حساب اندوخته بیمه نامه افزوده شده و به مبالغ موجود در این حساب نرخ سود تضمینی سرمایه گذاری 15% به صورت علی الحساب اعطاء می شود که نرخ تعیین شده تا مدت 10 سال توسط شرکت بیمه تضمین می شود و در ادامه، نرخ سود با توجه به نرخ سود اعلام شده توسط بیمه مرکزی قابل تغییر است. علاوه بر نرخ سود علی الحساب 15% که به صورت روز شمار محاسبه خواهد شد، سود مازاد سرمایه گذاری شرکت از محل اندوخته های بیمه گذاران، به صورت مشارکت در منافع را به دنبال خواهد داشت، در جداول نمونه ارائه خواهد شد.

  با پرداخت مستمر حق بیمه ها و واریز بخش اعظم آن به اندوخته و با در نظر گرفتن سود اعطایی به این مبالغ، با گذشت زمان، اندوخته سرمایه گذاری انباشته می شود. به عبارت دیگر، اندوخته مذکور، شامل دو مولفه اصلی مبالغ حق بیمه پرداختی و سود اختصاص داده شده به این مبالغ می باشد. موجودی اندوخته سرمایه گذاری در بیمه عمر و سرمایه گذاری در پایان هر بازه زمانی پرداخت (یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه) از رابطه زیر حاصل می شود:

Cover